Sökning: "kamrateffekten"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kamrateffekten.

 1. 1. Elevers läsvanor : En kvalitativ studie av fyra fordonselevers läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frans Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Reading habits; interest in reading; reading proficiency; reading development; path of least resistance; self-efficacy; the peer effect; the Matthew effect; operant conditioning; the zone of proximal development; the social cognitive theory; the theory of cognitive development; word decoding; unaccompanied refugee children; the motor vehicle program and upper secondary school.; Läsvanor; läsintresse; läsförmåga; läsutveckling; minsta motståndets lag; självförmåga; kamrateffekten; Matteus-effekten; operant betingning; proximalzonsteorin; den sociokognitiva teorin; den kognitiva utvecklingsteorin; ordavkodning; ensamkommande flyktingbarn; fordonsprogrammet och gymnasium.;

  Sammanfattning : The following study was conducted at an upper secondary school in Sweden and attempts to explore the question of what influences male pupils’ reading habits. Many quantitative international studies, including PISA, PIRLS and IEA Reading Literacy, have sought to answer this question, but only partially succeeded due to the limitations of their methods. LÄS MER

 2. 2. Barn av sin klass – myten om den likvärdiga skolan : Studie om elever i behov av särskilt stöd i ett segregerat Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Liv Nielsen; [2012]
  Nyckelord :Likvärdig utbildning; specialpedagogik; särskilt stöd; särskilda behov; skolresultat; invandrarbakgrund; segregation; klasstillhörighet; social bakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna jämförande studie är att ta reda på vilka slags svårigheter elever i grundskolans tidigare år kan ha och hur undervisningen för dessa ser ut. Jag har utgått från två skolor i Stockholmsområdet: en ”invandrartät förort” samt en stadsdel i Stockholms innerstad för att även ta reda på hur elevers möjligheter att klara skolans mål påverkas av deras uppväxtmiljö, föräldrars bakgrund och social tillhörighet. LÄS MER