Sökning: "klimatanpassning vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden klimatanpassning vatten.

 1. 1. Planning and implementing sustainable urban drainage systems in the built environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Madeleine Hellberg; [2020]
  Nyckelord :stormwater; sustainable stormwater management; sustainable urban drainage systems; SUDS; green-blue infrastructure; GBI; dagvatten; hållbar dagvattenhantering; hållbara urbana dagvattensystem; grön-blå infrastruktur;

  Sammanfattning : Our planet stands before many great challenges, where climate change and urbanization are two of the major challenges. One of the challenges due to climate change is the increased amount of precipitation and of extreme rainfall, which creates a higher amount of stormwater within the urban areas and an increased risk of urban flooding. LÄS MER

 2. 2. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. Vattnet stiger : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Henriksson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; klimatanpassning; översvämning; stigande havsnivå; biologiska värden; tillgängligöra vatten; Tullkammarkajen; Halmstad; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Stigande havsnivåer, torrperioder och kraftiga skyfall, alla är de effekter av hur klimaten förändras. De här utmaningarna tillsammans med utmaningen om hur en hållbar stad byggs, en stad där vatten, natur och bebyggelse samspelar är bakgrunden till det här examensarbetet. LÄS MER

 4. 4. Troubling Waters Ahead – an Evaluation of Coastal Flooding in Stockholm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Holger Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; coastal flooding; sea level; sea level rise; Klimatanpassning; kustöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning;

  Sammanfattning : The increasing rate of global sea mean level rise, one of many effects of climate change, will most likelyproduce heightened risk of coastal flooding. Cities located along coastlines have to adapt to thesecircumstances that otherwise will increase the magnitude and frequency of coastal flooding. LÄS MER

 5. 5. ”Ibland är det svårt att följa rekommendationerna” : En studie om Vaxholms kommuns klimatanpassningsarbete och juridiska ansvar vid detaljplaneläggning med hänsyn till översvämningsrisker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Paulina Viker; [2019]
  Nyckelord :kommunalplanering; detaljplaneläggning; havsnivåhöjning; klimatanpassningsarbete; försäkringsbolag;

  Sammanfattning : Idag detaljplaneläggs och bebyggs alltmer i kustområden eftersom det är attraktivt att bo intill vatten. Dessa områden riskerar att drabbas hårt av framtida havsnivåhöjning och översvämningar. Skadekostnader för bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden. LÄS MER