Sökning: "kollektivtrafik fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kollektivtrafik fördelar.

 1. 1. Ett samhälle utan transportutsläpp : de mjuka trafikanternas stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jaafar Salim; Gustaf Palmborg; [2019]
  Nyckelord :cykelstad; hållbar utveckling; hållbar stad; kollektivtrafik; gångbar stad; fotgängare; utsläppsfri; utsläpp; miljövänlig; miljövänlig stad; inga bilar; hållbar teknik; infrastruktur; modern stad;

  Sammanfattning : Dagens planering tar stor hänsyn till infrastrukturen när ett nytt område ska växa fram. Gatunätet placeras ut för att sedankompletteras med byggnader, parker och andra funktioner för att säkerställa att tillgängligheten är så bra som den kan bli. LÄS MER

 2. 2. Finns det plats för lek? Samutnyttjande av skolgård och park inom detaljplanelagt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linnea Backman; Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Friyta; skolgård; park; samutnyttja; detaljplan; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det råder idag en trend att förtäta, det vill säga bygga tätt i städer istället för att låta städer växa utåt. Det finns många fördelar med att förtäta då en tät stad ger underlag för bättre service och tätare kollektivtrafik vilket därmed kan leda till mer hållbara städer. Men det finns också nackdelar med att bygga tätt. LÄS MER

 3. 3. Bilfritt boende ur kommunens, byggherrars och boendes perspektiv : Alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :bilfritt boende; parkeringar; mobilitet; stadsplanering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus med fokus på kommunens, byggherrars och boendes inställning till bilfritt boende. Vidare syftar arbetet till att bidra till diskussionen om möjlighet till bilfritt boende i Gävle. LÄS MER

 4. 4. Klimataspektens betydelse i kommunala planer för spårväg - En jämförelse av spårvägsplaneringen i Lunds kommun och Tammerfors stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fanny Sigrid Maria Rehula; [2017]
  Nyckelord :spårväg; planering; klimat; hållbar utveckling; Lunds kommun; Tammerfors stad; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study is to show how the aspect of climate change, relative to the three dimensions of sustainable development, is addressed in municipal plans for light rail. In the study, a comparison is made between the plans for light rail in Lund Municipality and the City of Tampere. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering : förslag på fördröjande och renande åtgärder för torgmiljöer i stenstaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martin Lennernäs; [2017]
  Nyckelord :biofilter; dagvattenhantering; regnbädd; klimatanpassning; avrinning; regn; översvämning; översvämningsrisk; fördröjning; stenstad;

  Sammanfattning : Tänk om vi kunde designa städer så att de materiella skadorna vid extrema skyfall blev mindre? Tänk om vi kunde designa städer så att färre äldre dog vid värmeböljor? Tänk om vi kunde designa städer så att vi skapade fler livsmiljöer för djur innanför staden och förstörde färre livsmiljöer för djur utanför staden? Tänk om vi kunde designa städer som var mer estetiskt tilltalande, innehöll fler tilltalande mötesplatser och hade ett behagligare sommarklimat? Urbanisering är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljöer. Det finns ekonomiska och ekologiska fördelar med att förtäta städer. LÄS MER