Sökning: "kunskapsemfaser"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kunskapsemfaser.

 1. 1. "Varför ska vi lära oss det här?" - Teknikelevers uppfattningar om kemins roll i utbildningen och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :teknikelever; fenomenografi; gymnasieelevers uppfattningar; kemins roll; kunskapsemfaser; yt- och djupinriktat lärande;

  Sammanfattning : Kursen Kemi 1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet för elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Dock är teknikeleverna (TE-eleverna) mindre motiverade till att läsa kemi och har sämre betyg i kursen jämfört med naturvetenskapseleverna, vilket är ett problem. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsintressen och kunskapemfaser i textböcker i NO för mellanstadiet : En kvalitativ innehållsanalys av hur ämnesområdet materiens uppbyggnad framställs i textböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Andersson; Anton Asplund; [2018]
  Nyckelord :Textböcker; kunskapsintressen; kunskapsemfaser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vilka syften som synliggörs i framställningen av ämnesområdet materiens uppbyggnad i textböcker i de naturorienterade ämnena för mellanstadiet. Att lärare tänker på hur de framställer ett kunskapsinnehåll är viktigt och bör synliggöras för eleverna, men är ändå något som kanske inte prioriteras. LÄS MER

 3. 3. Människor är mjukamaskiner är hårda : Om lärares syn på hållbar utveckling i teknikämnetutifrån egen syn på ämnet och skolansdemokratiuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Julia Nilsson Westberg; [2018]
  Nyckelord :sustainable development; technology subject; democracy mission; hållbar utveckling; teknikämnet; demokratiuppdrag;

  Sammanfattning : Syftesbeskrivningen för grundskolans teknikämne rymmer mycket av skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Utifrån ämnets människa-teknik karaktär blir detta synligt och i de tvärvetenskapliga delar som rör människa-teknik-samhälle-miljö, vilka kan ses som att vi människor med teknik skapar samhällen och miljöer av naturen, är hållbar utveckling centralt. LÄS MER

 4. 4. Ekosystemtjänster i grundskolan : En studie utifrån kunskapsemfaser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Ellen Skoglund; [2011]
  Nyckelord :ecosystem services; primary school; curriculum emphasis; ekosystemtjänster; grundskola; kunskapsemfaser; miljöundervisning; skola;

  Sammanfattning : För att belysa värdeförlusten som utarmandet av ekosystem leder till och poängtera vårt beroende av naturen har begreppet ekosystemtjänster tagits i bruk. Ekosystemtjänster är samlingsnamnet på allt det vi får från naturen, så som syre, fibrer, rent vatten och naturupplevelser. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieutbildningens förändring över tid ─ En analys med biologiämnet som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Rhodin Edsö; [2011]
  Nyckelord :biologi; gymnasieskolan; kunskapsemfaser; läroplan; läroplansteori;

  Sammanfattning : I detta arbete har gymnasieutbildningens förändring från 1970 till idag undersökts. Som utgångspunkt för undersökningen har biologiämnet studerats. Under tiden från 1970 till idag har två läroplaner gällt (Lgy 70 och Lpf 94) och i år börjar en tredje att gälla (Gy 11). LÄS MER