Sökning: "lämpligt för barn"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden lämpligt för barn.

 1. 1. Lika för alla eller rättvist för individen? : En studie om förskollärares syn på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Lina Skalleberg; Sanna Linde; [2022]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; förskola; förskolepedagog; förskollärare; individuella förutsättningar; lika villkor; likvärdighet; omsorgsetik; relationell pedagogik; relationellt materiellt perspektiv; rättvisa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ empirisk undersökning där fem förskollärare tillfrågas kring sina synsätt på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling i förskolekontext, samt hur de upplever att barn som agerar utanför förskolans normer kan påverka deras möjligheter att ge stöd till resterande barngrupp. Studien rör sig inom forskningsområdena barndomssociologi, specialpedagogik och omsorgspedagogik. LÄS MER

 2. 2. Att vara i behov av skyddat boende : En litteraturstudie om våldsutsatta mödrar, deras barn och professionellas arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Lindholm; My Persson; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; skyddat boende; behov; livssituation; mödrar; barn; professionella; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har våld i nära relationer och hur våldet kan motarbetats fått ett allt större fokus. Forskning har visat att våldsutsatta mödrar är särskilt utsatta och att barn som bevittnat våld i hemmet är i stor risk att utveckla psykiska och fysiska hälsoproblem, även om barnet själv inte utsatts för våldet direkt. LÄS MER

 3. 3. Bud på barnombud? - För- och nackdelar med att införa ombud för barn i vårdnadsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Axrud; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barnets rätt att komma till tals i vårdnadsmål. Rätten fastställs i barnkonventionens artikel 12. Artikeln gäller som lag i Sverige sedan 2020. Enligt artikel 12 ska konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. LÄS MER

 4. 4. Värdet av att ställa frågor om våldsutövning rutinmässigt : En intervjustudie om socialtjänstens våldsförebyggande arbete genom identifikation av potentiella våldsutövare

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ebba Nordell; Anna Höij; [2022]
  Nyckelord :Intervjuer; rutinfrågor; mäns våld mot kvinnor; våldsförebyggande arbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem världen över som får förödande konsekvenser för både kvinnor, barn och samhälle i form av ohälsa hos individen och höga samhällskostnader. Trots detta är våld och våldsutövning ett tabu- och skambelagtämne i samhället i stort där få insatser riktas till våldsutövarna som målgrupp och få arbetar rutinmässigt med att identifiera potentiella våldsutövare. LÄS MER

 5. 5. Digitaliserade barn : En studie om principen om barnets bästa och socialtjänstens intervjuer på distans i en digitaliserad tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Andreas Hjelminge; [2022]
  Nyckelord :children; social services; remote; interviews; digitalisation; barn; barnrätt; socialtjänst; socialtjänsten; intervju; digitalisering; covid-19; corona; SoL; LVU; pandemi; barnkonventionen;

  Sammanfattning : För ungefär två år sedan fick hela världen och därmed vi i Sverige förändra våra livsstilar markant från vad vi var vana vid. Coronapandemin och sjukdomen covid-19 spred sig snabbt och allt för många omkom till följd av smittan. För att bromsa och försöka stoppa smittan ställde vi om, där det var möjligt, till distansarbete. LÄS MER