Sökning: "levande dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden levande dokumentation.

 1. 1. Förskollärarens arbete med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Neman; Jennie Kirchner; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen perspektiv; konstruktionistiskt perspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Med tanke på de yrkeserfarenheter vi båda besitter om dokumentation blev det i våra diskussioner om hur dokumentationsarbetet tillämpas i förskolan, synligt att vi till viss del inte delade en gemensam förståelse för innebörden av begreppet dokumentation. Dessa skiljaktigheter som synliggjordes i våra samtal med varandra, väckte en nyfikenhet för diverse tillvägagångssätt för dokumentation och sist men inte minst, syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk dokumentation – ett verktyg för verksamhetsutveckling? : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mimmi Klingstam; Julia Lethenström; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; reflektion; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning där syftet var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan. Data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Studien grundar sig i ett konstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Knuffar, assistenter och tilläggsbelopp. En studie av gymnasieskolors dokumentation kring extra anpassningar och särskilt stöd ur ett diskursanalytiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helén Johansson; [2018]
  Nyckelord :avreglering; diskursanalys; dokumentation; juridifiering; skolans styrning; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Abstract Ända sedan mitten av 1970-talet har begreppet åtgärdsprogram, för elever i behov av särskilt stöd, funnits med i styrdokumenten för den svenska skolan. Under årens lopp har dock premisserna för den statliga styrningen av skolan varierat. LÄS MER

 4. 4. Likabehandlingsplan för alla : En kvalitativ studie om hur likabehandlingsplan prioriteras och hålls levande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Poulen Yako; Manwila Katto; [2018]
  Nyckelord :Likabehandling; Likabehandlingsplan; Diskriminering; Kränkningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskolepersonal arbetar och uppfattar likabehandlingsarbetet och undersöka hur förskolor uppfattar och beskriver likabehandlingsplan. Studien utgick från en kvalitativ studie med åtta semistrukturerade intervjuer med barnskötare och förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Dokumentation eller pedagogisk dokumentation? : En kvalitativ studie om skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Olsson; Sandra Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Förskola; Positionering;

  Sammanfattning : Det valda ämnet som undersöks i denna examensuppsats är dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det övergripande syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskol-lärare förhåller sig till skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. LÄS MER