Sökning: "demokratiska brister"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden demokratiska brister.

 1. 1. Små kliv i rätt riktning : Tillvägagångssätt för att inkludera barnperspektiv och barns perspektiv i kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Olivia Abrahamson; Kristina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Planning; Child perspective; Child s perspective; Children’s Rights Convention; Samhällsplanering; Barnperspektiv; Barns perspektiv; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Nutida förutsättningar för samhällsplanering har resulterat i att barns demokratiska och fysiska utrymme i planer är mindre än det som stipuleras i barnkonventionen. Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka utmaningar, brister och möjligheter som finns att inkludera barnfrågor i kommunal planering. LÄS MER

 2. 2. Informationsteknologin och demokratins möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Christopher Andersson Cervin; Victor Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Datavetenskap; Habermas; Informationsteknologi; Kritisk teori; Social computing; Sociala medier; public sphere; konsensus; peer-to-peer; Det gemensamma;

  Sammanfattning : Det demokratiska projektet har pågått i tusentals år. En av dess uttolkare och teoretiker är Jürgen Habermas som med sina teorier om deliberativ demokrati och Public Sphere formulerat teorier om mer jämlikhet och rättvisa grundat i den mänskliga kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Demokratifostran i SO-undervisning i årskurs F-3 : En studie med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter eleverna erbjuds inom SO-undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Korpela; [2019]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; demokratifostran; demokratiska arbetsformer; deliberativ kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F-3 gestaltar demokratifostran inom ramen för SO-undervisningen med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter som erbjuds eleverna. Intresse för ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen där jag mötte olika gestaltningar och förhållningssätt gällande demokratifostran. LÄS MER

 4. 4. Vem ska styra? : En studie om ungas tillfredsställelse med demokrati

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Ceder; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; Tillfredsställelse; Demokratifostrande; Didaktik; Samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats inriktar sig på att undersöka ungas stöd för demokrati och vad som påverkar detta. Utgångspunkten är i tidigare forskning som har funnit att unga inte längre värdesätter demokrati i samma utsträckning som äldre generationer, vilket är ett trendbrott. LÄS MER

 5. 5. Kan socioekonomisk utveckling förklara demokratisering? En teoriprövande studie av Inglehart och Welzels moderniseringsteori

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Strömberg; Martin Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; demokratisering; Indien; moderniseringsteori; värderingar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Demokrati har länge varit ett ämne för studier. Intresset för demokrati och uppfatt-ningen om det som ett föredraget styrelseskick har väckt intresset att försöka för-klara när och hur demokrati uppstår och upprätthålls. I detta arbete prövas en av dessa förklaringar, en av de senare varianterna av moderniseringsteori. LÄS MER