Sökning: "måltidsmiljö äldre"

Visar resultat 21 - 25 av 25 uppsatser innehållade orden måltidsmiljö äldre.

 1. 21. Måltidsmiljö för äldre inom vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johnny Hollén; Theresé Wall; [2009]
  Nyckelord :Nutrition; Måltidsmiljö; Omvårdnad; Äldre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Vårdpreventivt arbetssätt för att förhindra undernäring hos äldre – Intervjuer med vårdpersonal inom tre vårdnivåer

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helene Alftberg; [2009]
  Nyckelord :Malnutrition; Elder care; Preventive work; Risk assessments; Undernäring; Äldrevård; Preventivt arbete; Riskbedömningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens uppfattning om risker för undernäring och preventivt arbete hos personer 70 år och äldre, på olika vårdnivåer och inom en kommun. Studien hade en beskrivande design och tolv vårdpersonal deltog, varav fyra sjuksköterskor från en medicinavdelning, två sjuksköterskor, en sjukgymnast och en arbetsterapeut från en hälsocentral samt två sjuksköterskor, en enhetschef och en sjukgymnast från ett äldreboende inom en kommun. LÄS MER

 3. 23. IDENTIFIERING, BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER AV UNDERNÄRING HOS VÅRDTAGARE PÅ SÄRSKILDA BOENDEN : -en intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Johanna Jansson; Lisa Johansson; [2008]
  Nyckelord :Bedöma; identifiera; intervjustudie; kvalitativ ansats; sjuksköterska; särskilda boenden; undernäring; åtgärda; äldre.;

  Sammanfattning : Befolkningen blir allt äldre och vårdtyngden i den kommunala äldreomsorgen ökar. Äldre som bor på särskilda boenden är en utsatt grupp för undernäring. Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskan anser sig göra för att identifiera, bedöma samt åtgärda undernäring hos äldre som bor på särskilda boenden. LÄS MER

 4. 24. Malnutrition i särskilda boenden : mat och måltidsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anja Mårtzén Menmark; [2008]
  Nyckelord :innehållsanalys; litteraturstudie; nutritionsbedömning; omvårdnad; undernäring; äldreboende.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Malnutrition hos äldre beror vanligen på en kombinerad protein- och energibrist ibland orsakad av sjukdom men lika ofta av tugg- och sväljsvårigheter, depression och aptitlöshet. Tillståndet är förenat med ökat lidande, sjuk- och dödlighet. LÄS MER

 5. 25. En beskrivning av äldre patienters måltidsmiljö och dess effekter ur ett omvårdnadsperspektiv -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Dorthe Hougaard; Linda Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Elderly patients; meal environment; nursing care;

  Sammanfattning : Den sociala och fysiska miljö som omger måltiden är av stor betydelse för den äldre patienten. Syftet med studien var att beskriva äldre patienters måltidsmiljö och dess effekter ur ett omvårdnadsperspektiv. Metoden som användes var en litteraturstudie. Litteratursökningen har skett i databaserna CINAHL och Medline. LÄS MER