Sökning: "måltidsmiljö äldre"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade orden måltidsmiljö äldre.

 1. 21. Måltidsmiljöns inverkan på födointaget hos äldre personer på särskilt boende : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Kopparmalms; Katrin Söderlund; [2010]
  Nyckelord :meal environment; food intake; elderly people; måltidsmiljö; födointag; äldre personer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur måltidsmiljön på särskilt boende inverkar på de äldres födointag och att beskriva de i studien ingående artiklarnas kvalité. Metod: En deskriptiv litteraturstudie genomfördes. Kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline (PubMed) och CINAHL. LÄS MER

 2. 22. Förändringsarbete inom äldreomsorgen : - ett kostprojekt

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Erika Joof Forsgren; [2009]
  Nyckelord :elderly; nutrition; environment; dietary intakes; äldre; nutrition; miljö; kost intag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Verksamhetschefer, sjuksköterskor, utvecklingsledare och kostombud har påbörjat ett förbättringsarbete gällande kosten på ett särskilt boende för äldre i en mellansvensk kommun. Syftet: Att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattning om förbättringar, försämringar samt inflytande gällande måltidsmiljön, efter att riktlinjer kring kosthållningen införts. LÄS MER

 3. 23. Måltidsmiljö för äldre inom vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johnny Hollén; Theresé Wall; [2009]
  Nyckelord :Nutrition; Måltidsmiljö; Omvårdnad; Äldre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Vårdpreventivt arbetssätt för att förhindra undernäring hos äldre – Intervjuer med vårdpersonal inom tre vårdnivåer

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helene Alftberg; [2009]
  Nyckelord :Malnutrition; Elder care; Preventive work; Risk assessments; Undernäring; Äldrevård; Preventivt arbete; Riskbedömningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens uppfattning om risker för undernäring och preventivt arbete hos personer 70 år och äldre, på olika vårdnivåer och inom en kommun. Studien hade en beskrivande design och tolv vårdpersonal deltog, varav fyra sjuksköterskor från en medicinavdelning, två sjuksköterskor, en sjukgymnast och en arbetsterapeut från en hälsocentral samt två sjuksköterskor, en enhetschef och en sjukgymnast från ett äldreboende inom en kommun. LÄS MER

 5. 25. IDENTIFIERING, BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER AV UNDERNÄRING HOS VÅRDTAGARE PÅ SÄRSKILDA BOENDEN : -en intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Johanna Jansson; Lisa Johansson; [2008]
  Nyckelord :Bedöma; identifiera; intervjustudie; kvalitativ ansats; sjuksköterska; särskilda boenden; undernäring; åtgärda; äldre.;

  Sammanfattning : Befolkningen blir allt äldre och vårdtyngden i den kommunala äldreomsorgen ökar. Äldre som bor på särskilda boenden är en utsatt grupp för undernäring. Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskan anser sig göra för att identifiera, bedöma samt åtgärda undernäring hos äldre som bor på särskilda boenden. LÄS MER