Sökning: "maktperspektiv organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden maktperspektiv organisation.

 1. 1. Varför blir det så känsligt? : Om ansvar och profession inom förskolans arbetslag utifrån ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Cinber; Elin Juuso; [2017]
  Nyckelord :Ansvar; arbetslag; förskollärare; maktperspektiv; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur förskollärarens förtydligade ansvar och uppdrag hanteras inom förskolans arbetslag genom att utifrån ett maktperspektiv analysera en kommuns interna rapport kring ansvarsfördelning i förskolans arbetslag. Examensarbetet behandlar de mekanismer som påverkar ansvarsfördelning och professionssträvanden inom förskolans arbetslag. LÄS MER

 2. 2. Power within the exploitation process - A qualitative study of civil servants’ ability to control the development of the built environment in the municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jenny Becker Olsson; [2017]
  Nyckelord :Politicians; Civil servants; Exploitation; Municipality; Power; Developers; Upplands-Bro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett flertal aktörer är involverade i processen att planera och bygga nya urbana områden. I Sverige är det kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Detaljplaneläggningen definierar förutsättningarna för hur ett nytt område kan byggas. LÄS MER

 3. 3. Värdegrund som pedagogiskt verktyg, inte bara ord? En kvalitativ studie om värdegrundens funktion i en kedjeverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Amanda Hansson; Jennifer Lindbladh; Johanna Ridderbjelke; [2016-07-01]
  Nyckelord :värdegrund; lärande organisation; ledarskap; organisationskultur; värdeöverföring; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser studera hur en värdegrund kan förstås som ett pedagogiskt verktyg samt vilkenroll chefen fyller mellan värdegrunden och verksamheten inom en kedja, både internt inomverksamheten samt utåt som varumärke och aktör. Genom textanalys och kvalitativa intervjuer ärsyftet att undersöka hur platschefer tillämpar sin verksamhets värdegrund i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Samspel och kommunikativa strategier - en fallstudie i förskoleklassen kring barn som utmanar -

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Linda Bäckström; [2016]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Förskoleklass; Kommunikation; Pedagogiska strategier; Samspel; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Linda Bäckström (2015). Samspel och kommunikativa strategier – en fallstudie i förskoleklassen barn som utmanar. (Interaction and communication strategies - A casestudy in pre-school class about children who act challenging). LÄS MER

 5. 5. "Nu är det ju så att det är jag som är din chef" : En kvalitativ studie om chefers och medarbetares uppfattning om svåra samtal utifrån ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka von Reis; Sarah Olsson; [2015]
  Nyckelord :Svåra samtal; Makt; Organisation; Chef; Medarbetare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka chefers och medarbetares uppfattning om svåra samtal utifrån ett maktperspektiv. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där empirin erhållits genom intervjuer. LÄS MER