Sökning: "maturity principle"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden maturity principle.

 1. 1. Barnets röst i frågor om vårdnad, boende och umgänge - Kommer den höras tydligare efter inkorporeringen av barnkonventionen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Pålsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; folkrätt; barnkonventionen; barnrättslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att redogöra för och analysera barns delaktighet i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Barn ges rätt till inflytande genom bestämmelser i såväl svensk rätt som genom internationella instrument. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ges en central roll i uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. Flyttningsförbud - en studie av gällande rätt med beaktande av Sveriges inkorporering av barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jessica Bergström; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; Flyttningsförbud i LVU; centrala principer inom den sociala barnavården; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar gällande rätt vad avser flyttningsförbud i 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmer om vård av unga, LVU. Flyttningsförbud är ett förbud för vårdnadshavarna att flytta hem sitt barn från ett familjehem. Det är en väldigt ingripande åtgärd i både barnens och föräldrarnas liv. LÄS MER

 3. 3. Capital Structure in the Real Estate and Construction Industry - An empirical study of the pecking order theory, the trade-off theory and the maturity-matching principle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Astrid Seeman; Lars Jacobson; [2017-06-02]
  Nyckelord :The pecking order theory; The trade-off theory; The maturity-matching principle; Swedish real estate industry; Swedish construction industry; Static panel data regression;

  Sammanfattning : The aim of this report is to test if the real estate industry and the construction industry in Sweden are described by the pecking order theory, trade-off theory and/or the maturity-matching principle by investigating determinants of capital structure in the two industries separately. The theoretical framework used in this report is the pecking order theory, the trade-off theory and the maturity-matching principle in order to establish the research topic. LÄS MER

 4. 4. Mamma, pappa - och sedan barn? - Om bilden av föräldrarna i relation till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iara Laxén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; barnets bästa; vårdnadsmål; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur synen på en lämplig förälder och föräldrarnas kön framställs och påverkar vid vårdnadstvister samt hur det står i relation till principen om barnets bästa. Det har gjorts genom att analysera, undersöka och diskutera hur föräldrarna beskrivits av socialnämnder och i domar. LÄS MER

 5. 5. Miljömedveten produktvalsprocess med hjälp av BIM

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anton Magnryd; Petra Kádár; [2017]
  Nyckelord :BIM; Information delivery specification; Log book; Product selection; BIM; Leveransspecifikation; Loggbok; Produktval;

  Sammanfattning : Syfte: Det föreligger svårigheter att undvika byggprodukter som innehåller farliga ämnen då användningen av dessa varor i vissa projekt är oundviklig spelar dokumentering en nyckelroll. Detta då spårbarhet förutsätter ett gott dokumenteringsunderlag. LÄS MER