Sökning: "max porter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden max porter.

 1. 1. "She was simply busy living - and then she was gone" : En komparativ studie av sorggestaltning i Max Porters och Tom Malmquists debutromaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lindquist; [2019]
  Nyckelord :tom malmquist; max porter; sorg; sorggestaltning; i varje ögonblick är vi fortfarande vid liv; grief is the thing with feathers; litteraturvetenskap; skönlitteratur; kathleen woodward; sigmund freud; jaman ramazani; objektiva korrelat;

  Sammanfattning : Hur förmedlar en författare känslor i text? I denna uppsats analyseras två skönlitterära moderna verk, Tom Malmquists I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv samt Max Porters Grief is the Thing with Feathers för att se hur författarna gestaltar sorg. Jag försöker besvara frågor kring hur sorgen kommer i uttryck, om de finns några likheter och skillnader mellan gestaltningarna, samt vilken effekt dessa framställningar har för läsaren. LÄS MER

 2. 2. Three Business Plan Models to Help a Start-up with Strategic Analysis : Lessons from using SWOT, Porter’s Five Forces, and Price Equalizer to write a business plan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Knutsson Max; [2018]
  Nyckelord :Business Plan; SWOT; Porter’s Five Forces; Price Equalizer; Affärsplan; Digital Affärsutveckling;

  Sammanfattning : This paper examines three models used for business plan analysis. These models highlight some of the most important questions of the business: What are my strengths and how do I compete? More importantly, it gives founders a systematic tool to approach the creation of strategy for their business. LÄS MER

 3. 3. Strategisk position ur ett utbuds- och efterfrågeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Bengtsson; Magdalena Haglind; Viktor Prahl; [2015]
  Nyckelord :Strategisk position; konkurrensfördelar; Consumer Benefit Experienced CBE ; Resource Based View RBV ; Human Capital.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which factors affect the strength of companies strategic position. The strength is defined by how hard it is for a competing firms to enter the strategic position. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhetsanalys för svenskproducerat biojetbränsle baserad på alger

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sanna Andersson; Erica Edfeldt; [2011]
  Nyckelord :bio fuel; jet fuel; algae; biobränsle; jetbränsle; biodrivmedel; alger;

  Sammanfattning : Dagens transportsektor är beroende utav fossila drivmedel. Detta är problematiskt eftersom fossila bränslen är en ändlig resurs samtidigt som användningen utav dessa bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen av växthusgaser reduceras med 20 procent till år 2020. LÄS MER

 5. 5. Corporate Strategic Management of Global Expansion--Study for Max of entering into China by franchising

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lin Fu; Cao Yashan; [2009]
  Nyckelord :global expansion; fast-food industry; diamond model; franchise; decision making model; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The thesis investigates and analyzes the possibility for Max entering to China’s fast food market. And the focal mode of the entry here would be franchising. The core conceptual framework of the thesis is based on Decision-Making Model for International Franchising of Mahmood A. Khan. LÄS MER