Sökning: "medarbetarna upplever"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade orden medarbetarna upplever.

 1. 1. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 2. 2. Harmoni eller kaos? - En studie om organisationskulturens och ledarskapets roll i arbetsplatslärandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tobias Fjällgrip; Victoria Rostö; [2024]
  Nyckelord :Organisationskultur; ledarskap; arbetsplatslärande; lärande; kompetens; 70:20:10; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens samhälle utvecklas i allt snabbare takt, framväxten av ny teknologi och digitalisering har ökat konkurrensen på arbetsmarknaden. Det har resulterat i ökade krav på organisationer att utveckla och stärka kompetensen hos sina medarbetare för att möta de nya utmaningarna. LÄS MER

 3. 3. Från idé till handling: En kvalitativ studie kring medarbetares och chefers upplevelse av implementeringen av förändringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annette Daugaard; Wilma Maxe; [2023-07-04]
  Nyckelord :Förändringsprojekt; ledarskap; medarbetare; kommunikation;

  Sammanfattning : I ett ständigt föränderligt samhälle behöver organisationer kontinuerligt utveckla sin verksamhet, men trots det blir majoriteten av planerade förändringsprojekt inte implementerade i verksamheten (Jacobsen 2019; Smith, 2002). Studiens syfte är därav att få en ökad förståelse kring implementering av förändringsprojekt, genom att undersöka om medarbetarnas samt chefernas upplevelse av förändringsprocessen skiljer sig åt. LÄS MER

 4. 4. Etiskt ledarskap i offentlig förvaltning - En studie inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonasson; [2023-06-14]
  Nyckelord :Etiskt ledarskap; Offentlig förvaltning; Medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att med en jämförande ansats undersöka hur chefer respektive medarbetare upplever att det appliceras ett etiskt ledarskap av chefer inom äldreomsorgen, i den valda kommunen. Samt att utröna hur chefer respektive medarbetare anser att etiskt ledarskap främjar verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Ledaregenskaper på distans, vilka egenskaper upplever chefer att de behöver utveckla?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Christina Danielsson Källmark; Andrea Forsberg; [2023]
  Nyckelord :Leadership; qualities; remote work; trust; communication; Ledarskap; egenskaper; distans; tillit; kommunikation;

  Sammanfattning : Distansarbete förväntas öka, vilket innebär att framtidens ledare bör kunna leda sina medarbetare på distans. Det finns en stor mängd forskning inom ämnet ledarskap men det är ännu oklart om aktuella ledarskapsteorier även kan appliceras på distansledarskap och det krävs mer forskning kring just ledarskap på distans. LÄS MER