Sökning: "musik hjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 673 uppsatser innehållade orden musik hjälp.

 1. 1. “Låter jag sådär?” : Ljudinspelning som verktyg i sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Charlotta Valtersson; [2024]
  Nyckelord :Analys; digitala verktyg; inspelning; intervju; lärande; sociokulturellt perspektiv; sångundervisning; Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med mer kunskap om hur ljudinspelning kan användas som ett verktyg för lärande i sångundervisning på ett estetiskt program på gymnasiet. Syftet har lett fram till tre frågeställningar: “Hur kan musiklärare använda ljudinspelning som ett verktyg för lärande i sångundervisning på gymnasiet?”, “Hur upplever sångelever, på ett estetiskt program i gymnasiet, ljudinspelning under sångundervisning?” och “Vilka verktyg kan sångelever på ett estetiskt program på gymnasiet använda för att äga sitt eget lärande med hjälp av sånginspelning?”. LÄS MER

 2. 2. En god djurvälfärd? : en litteraturstudie om vad som kan göras för att minska mjölkkors rädsla i samband med lastning och transport

  Kandidat-uppsats, SLU/Other

  Författare :Cecilia Ansin; [2024]
  Nyckelord :Mjölkkor; rädsla; stress; lastning; transport; förebygga;

  Sammanfattning : Rädda och stressade djur är inte välmående djur. Rädda mjölkkor kan reagera oförutsägbart och hastigt vilket gör att de kan vara farliga att hantera. Rädsla och stress hos mjölkkor kan orsaka fysiska skador, materiella skador och ekonomiska förluster. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap, frivillighet, öppenhet : Att göra rum för meningsfullt delande av erfarenheter och intressen i en konstnärlig lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Björck; [2024]
  Nyckelord :Art education; Self-initiated learning; Mutual learning; Bildpedagogik; folkhögskola; egeninitierat lärande; intressedrivet lärande; konstnärligt förhållningssätt; individuell konstnärlig process; personligt bildspråk;

  Sammanfattning : Denna studie diskuterar och problematiserar kring hur deltagare i en konstnärlig kurs involverar och delar med sig av personliga erfarenheter och intressen. Studien intresserar sig särskilt för olika sätt som kursdeltagare delar med sig på och vilka förhållanden och förutsättningar som upplevs påverka möjligheterna till detta. LÄS MER

 4. 4. Musikens plats i förskolan : en kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med musik som ämne i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Hedbys; Susanne Palm Bäckvall; [2024]
  Nyckelord :Förskollärare; förskola; musik; förskollärares arbetssätt; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen kring förskollärares arbetssätt med musik som ämne i förskolan. Vårt syfte relaterar till tidigare forskning inom området som visar att musik kan upplevas som något som är svårt att ta sig an. LÄS MER

 5. 5. Bildämnet och problematiken ADHD : En studie om didaktiska strategier i bildämnet i relation till gymnasieelever med problematiken ADHD

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Marlene Berglund - Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Didaktiska strategier; bildundervisning; gymnasieelever; ADHD;

  Sammanfattning : Bildämnet och problematiken ADHD En studie om didaktiska strategier i bildämnet i relation till gymnasieelever med problematiken ADHD The art subject and the diagnosis ADHD A study about didactic strategies in the art subject with reference to high school students with the diagnosis ADHD  Författare: Marlene Berglund - Nilsson Antal sidor: 28 sidor Studiens syfte är att undersöka bildlärares uppfattningar om didaktiska strategier i sin undervisning, som främjar lärandet hos gymnasieelever med problematiken ADHD. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom studiens syfte är att förstå, tolka och skapa ett meningsinnehåll. LÄS MER