Sökning: "oberoende t-test"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden oberoende t-test.

 1. 1. Kostråden på en minut : En kvantitativ studie om hur kvinnor och män i åldern 45 år och äldre förhåller sig till Livsmedelsverkets kostråd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jenna Mäkilä; Hannah Waldron; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor i väst lever längre och den vuxna befolkningen i Sverige når inte upp till näringsrekommendationerna (Riksmaten, 2011). För att förebygga ohälsa hos den åldrande befolkningen är ett preventivt folkhälsoarbete av stor vikt. LÄS MER

 2. 2. Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) : En psykometrisk studie i svensk normgrupp

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Iza Dävelid; Sara Ledin; [2019]
  Nyckelord :Child and Adolescent Trauma Screen CATS ; posttraumatiskt stressyndrom PTSD ; bedömningsinstrument; screening; barn och ungdomar; psykometri; validitet; reliabilitet; faktoranalys; CFA;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att psykometriskt undersöka den svenska versionen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) för att skapa tillgång till ett självsvarsinstrument för barn och ungdomar som screenar för både traumahistorik och traumasymtom utifrån aktuellt diagnossystem DSM-5. För detta syfte undersöktes reliabilitet och evidens för validitet med hjälp av två sample; en normgrupp med 591 svenska skolelever i åldrarna 10 till 17 år samt en test-retestgrupp med 90 svenska skolelever i åldrarna 13 till 17 år. LÄS MER

 3. 3. Extraktionsfrekvens efter rotfyllning hos medelålders kvinnor utifrån sociodemografi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jessica Ralvert; Johanna Spurny; [2019]
  Nyckelord :endodonti; rotfyllning; sociodemografi; kvinnor; tooth extraction; endodontology; root filling; sociodemography; women;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera om demografi påverkar frekvensen av extraktion efter rotfyllning hos kvinnor i åldern 45-54 år. En retrospektiv kohortstudie utfördes genom att analysera registrerade rotfyllningar i Sverige under 2009 och efterföljande extraktioner under de följande fem åren. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön inom bank- och finansbranschen : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Malmgård; Annie Delewon; [2019]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; hälsa och välbefinnande; konflikt mellan arbete och privatliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida individuella faktorer har en inverkan på upplevelsen av arbetsrelaterad stress inom bank- och finansbranschen genom de tre dimensionerna krav, kontroll och stöd samt att undersöka den psykosociala arbetsmiljön i allmänhet genom dimensionerna hälsa och välbefinnande, samt balansen mellan arbete och privatliv. De individuella faktorer som studerades var kön, ålder, utbildningsnivå, ledande befattning och anställningstid inom organisationen. LÄS MER

 5. 5. Fear of Missing out hos studenter - En explorativ undersökning av skillnaderna i Psykologiskt Välbefinnande hos individer med låg- respektive hög grad av Fear of Missing out

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Andersson Bergmann; Ellen Svensson; [2019]
  Nyckelord :Fear of missing out; Psychological Well-being; Students; Ryff’s Psychological Well-being Scale; Self Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om det finns några skillnader i psykologiskt välbefinnande mellan studenter med låg- respektive hög grad av Fear of Missing out (FoMo). Trots att tidigare forskning visar att FoMo är vanligt förekommande och ofta associerat med ohälsa, är fenomenet relativt outforskat inom det psykologiska forskningsfältet. LÄS MER