Sökning: "oberoende t-test"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden oberoende t-test.

 1. 1. Sport Structure and Goal Oriented Motivation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Björn Nilsson; John Linder; [2020]
  Nyckelord :goal orientation; sport structure; TEOSQ; rock climbing; squash; målorientering; sportstruktur; TEOSQ; klättring; squash;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess differences in goal orientation between athletes practicing two different sports. These sports differ structurally in how they are performed and in regard to factors influencing goal orientation. LÄS MER

 2. 2. Upplevd akademisk stress och copingstrategier hos gymnasieelever : En Kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ervin Kljako; Michelle Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Problemfokuserad coping; emotionsfokuserad coping; gymnasieelever; upplevd akademisk stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var under upplevd akademisk stress. En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design utfördes där upplevd akademisk stress samt coping mättes. LÄS MER

 3. 3. Kostråden på en minut : En kvantitativ studie om hur kvinnor och män i åldern 45 år och äldre förhåller sig till Livsmedelsverkets kostråd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jenna Mäkilä; Hannah Waldron; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor i väst lever längre och den vuxna befolkningen i Sverige når inte upp till näringsrekommendationerna (Riksmaten, 2011). För att förebygga ohälsa hos den åldrande befolkningen är ett preventivt folkhälsoarbete av stor vikt. LÄS MER

 4. 4. Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) : En psykometrisk studie i svensk normgrupp

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Iza Dävelid; Sara Ledin; [2019]
  Nyckelord :Child and Adolescent Trauma Screen CATS ; posttraumatiskt stressyndrom PTSD ; bedömningsinstrument; screening; barn och ungdomar; psykometri; validitet; reliabilitet; faktoranalys; CFA;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att psykometriskt undersöka den svenska versionen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) för att skapa tillgång till ett självsvarsinstrument för barn och ungdomar som screenar för både traumahistorik och traumasymtom utifrån aktuellt diagnossystem DSM-5. För detta syfte undersöktes reliabilitet och evidens för validitet med hjälp av två sample; en normgrupp med 591 svenska skolelever i åldrarna 10 till 17 år samt en test-retestgrupp med 90 svenska skolelever i åldrarna 13 till 17 år. LÄS MER

 5. 5. Extraktionsfrekvens efter rotfyllning hos medelålders kvinnor utifrån sociodemografi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jessica Ralvert; Johanna Spurny; [2019]
  Nyckelord :endodonti; rotfyllning; sociodemografi; kvinnor; tooth extraction; endodontology; root filling; sociodemography; women;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera om demografi påverkar frekvensen av extraktion efter rotfyllning hos kvinnor i åldern 45-54 år. En retrospektiv kohortstudie utfördes genom att analysera registrerade rotfyllningar i Sverige under 2009 och efterföljande extraktioner under de följande fem åren. LÄS MER