Sökning: "Sofia Blomberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofia Blomberg.

 1. 1. Vilken roll har läxan i matematikundervisningen? : En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt till läxor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Wallström; Sofia Blomberg; [2018]
  Nyckelord :mathematics homework; homework; mathematics teaching in Sweden; definition of homework; and homework purpose; matematikläxa; läxa; matematikundervisning i Sverige; läxans definition; läxans syfte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa om, varför och hur några lärare i årskurserna 1-3 anser sig arbeta med matematikläxor. Syftet är även att undersöka dessa lärares definition av läxa samt att utifrån det samlade resultatet identifiera möjligheter och hinder med matematikläxa. LÄS MER

 2. 2. Nyfiken på engelska ord genom barnlitteratur : Hur högläsning av engelsk barnlitteratur  påverkar elevers inställning till - och deras ordförråd i - det engelska språket

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Blomberg; Linnéa Wallström; [2017]
  Nyckelord :English teaching in Sweden; linguistic self-confidence; English children´s literature; reading aloud; linguistic strategies; engelskundervisning i Sverige; språkligt självförtroende; engelsk barnlitteratur; högläsning; språkliga strategier;

  Sammanfattning : Hösten 2016 genomförde vi en studie i en svensk grundskola i en årskurs 2 med syfte att kartlägga några elevers inställning till att lära sig det engelska språket och hur den inställningen påverkades av högläsning av engelsk barnlitteratur. Syftet var också att kartlägga om högläsning påverkade elevernas passiva ordförråd samt om eleverna använde någon form av språklig strategi vid mötet av okända ord under högläsningen. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller icke vara - det är frågan. : En studie om vikarier inom offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofia Gustafsson; Susanne Blomberg; [2009]
  Nyckelord :Vikarier; socialt samspel; yrkesroll; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa det sociala samspelet mellan vikarier och ordinarie personal inom vård och omsorg i kommunen. Hur upplever vikarien sin roll och hur upplever de att de blir mottagna på arbetsplatsen? Vi speglar även den ordinarie personalens tankar och känslor kring att ofta arbeta med vikarier. LÄS MER

 4. 4. Decentraliseringen - En jämförande studie mellan den kommunaliserade skolans lokala kursplaner och läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80)

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Blomberg; Malin Bak; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte är att undersöka hur kommunaliseringen av skolan har påverkat lärarnashandlingsutrymme. Vi vill se hur handlingsutrymmet har förändrats i och med att skolor nusjälva skriver lokala kursplaner, vilket lärarna inte gjorde då Läroplanen för grundskolan1980, Lgr80, gällde. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av vårdpersonalens attityder vid abort

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Blomberg; Sara Gundlegård; [2007]
  Nyckelord :Abort; attityd; bemötande; etik; omvårdnad och upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abort är en känslomässigt laddad fråga som väcker starka känslor världen över. Frågan om abort är ofta fylld med etiska och moraliska värderingar och ställningstaganden för alla som är inblandade. LÄS MER