Sökning: "Kamratkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Kamratkultur.

 1. 1. Behöver du en sån här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan läsa! Men bara i böcker utan text.” En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :barndomsgeografi; bilderbok; etnografi; förskola; kamratkultur; kommunikation; lek; literacy; läsmiljö; vänskapsrelationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. LÄS MER

 3. 3. “Jag är en smakare!” : Barns självständighet och delaktighet under den bufféserverade måltiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jessica Copland; Kristina Emilsson; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; självständighet; interpretive reproduction; barns agens och kamratkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltiden är en central del i förskolans verksamhet och är en aktivitet som alla barn på förskolan deltar i. Tidigare forskning har visat att barn bör få vara delaktiga och självständiga i sin vardag och måltiden är en stor del av förskolans vardag som barnen bör inkluderas i. LÄS MER

 4. 4. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 5. 5. ”Du är inte med i vår lek!” En etnografisk studie om kamratkulturer och konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Johansson; Frida Velin; [2019]
  Nyckelord :förskolebarn; inkräktare; kamratkultur; konflikter; konflikthantering; kärngrupp; interaktionsutrymme; tillträdesstrategi; uteslutningsstrategi;

  Sammanfattning : The purpose of our work has been to deepen the understanding of conflicts and their implications at preschools. Our interest in conflict has grown during our education and work as substitute teachers. LÄS MER