Sökning: "omsorg kön"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden omsorg kön.

 1. 1. Emotionell utmattning : Varför drabbas anställda inom Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Haern; [2019]
  Nyckelord :Emotionell utmattning; Stress; Utmattning; Emotionella krav; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en kvantitativ metod i form av resultatet av enlongitudinell enkätstudie bestående av urvalsgruppen socialsekreterare, undersöka varförsocialsekreterare drabbas av emotionell utmattning. Studien ämnar även belysa pedagogikinom arbetslivet genom att studera och diskutera vilken betydelse det sociala samspelet isocialsekreterarnas arbetsgrupp har på socialsekreterarnas upplevelse av sin arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Förhandlingar runt köksbordet : en studie om strategier och förhandling kring nyttjande av föräldrapenning  ur ett familjesociologiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arbetsvetenskap

  Författare :Stina Kurkinen; [2019]
  Nyckelord :paid parental leave; equality; negotiation; decision; ascendancy; dependenc; föräldrapenning; jämställdhet; förhandling; beslut; makt; beroendeställning;

  Sammanfattning : In 1974, the Swedish parental insurance, which includes remuneration in the form of parental benefit, has been statutory, and has thus existed for over 40 years. The issue of parental benefit and parental leave has to a large extent been the basis for the discussion on gender equality (Försäkringskassan, 2019). LÄS MER

 3. 3. Ojämnt jämställt : – En kritisk diskursanalys om representation och identitetsgestaltning av kvinnor och män i sfi-läroböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; kön; genus; representation; gestaltning; omsorg; icke omsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tre läroböcker inom sfi-verksamheten representerade och gestaltade kvinnliga och manliga identiteter i förhållande till läroplanen. Läroböckerna utgjorde ett gemensamt block i en större läroboksserie med språkligt fokus. LÄS MER

 4. 4. Manlig, Mjuk eller Mittemellan : En kvalitativ studie om manlig vänskap och psykisk (o)hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sofia Udd; Julia Råsten; [2019]
  Nyckelord :Masculinities; friendship; mental health; Maskulinitet; vänskap; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Denna studie har genom semistrukturerade parintervjuer syftat till att närmare fördjupa förståelsen för manlig samkönad vänskap och hur denna kan betraktas i förhållande till psykisk hälsa. Detta med bakgrund i en ökad psykisk ohälsa i Sverige och den könade statistik som visar hur män i lägre grad söker hjälp för sin psykiska ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Vårdnadstvister – jämställt men ändå orättvist? : En kvalitativ studie om betydelsen av föräldrars kön vid vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Danielsson; Daniel Israelsson; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; vårdnad; genus; jämställdhet; makt; föräldraskap;

  Sammanfattning : I det svenska samhället idag är jämställdhet ett omdebatterat ämne och det förs en hel del statistik uppdelad efter kön för att uppmärksamma skillnader mellan könen. Ett område där statistiken visar på en stor skillnad är fördelningen av föräldrar med ensam vårdnad, där mammorna dominerar och papporna står för mindre än tio procent. LÄS MER