Sökning: "omsorg kön"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden omsorg kön.

 1. 1. Ojämnt jämställt : – En kritisk diskursanalys om representation och identitetsgestaltning av kvinnor och män i sfi-läroböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; kön; genus; representation; gestaltning; omsorg; icke omsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tre läroböcker inom sfi-verksamheten representerade och gestaltade kvinnliga och manliga identiteter i förhållande till läroplanen. Läroböckerna utgjorde ett gemensamt block i en större läroboksserie med språkligt fokus. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med cancer i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Norström; Caroline Yström; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Nurse experience s ; Palliative care; End-of-life care; Cancer; Sjuksköterskors upplevelser; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Cancer kan drabba alla, oavsett kön eller ålder. När sjukdomen ej längre är kurativ och döden blir förutsägbar så bedöms patienten vara i sent palliativt skede. LÄS MER

 3. 3. Arbetstillfredsställelse : En enkätstudie om hur kommunanställda inom stöd och omsorg som arbetar med klienter i deras hem upplever sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Anna Stern; Malin Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Arbetsmiljöfaktorer; Välbefinnande; Work Environment Impact;

  Sammanfattning : Anställda inom stöd och omsorg tillhör Sveriges största yrkesgrupp och står för största antalet sjukfall för både män och kvinnor. För att inte riskera ohälsosam arbetsbelastning behöver kraven på arbetstagarna i arbetet vara rimliga i relation till resurserna som finns tillgängliga. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt, manligt eller macho? : En undersökning av två branscher i samma organisation som upp-visar kvinnodominans respektive mansdominans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Camilla Blidberg; Jeanette Hansson; [2018]
  Nyckelord :gender segregated labor market; doing gender; gender label gender coding; gender mainstreaming; könssegregerad arbetsmarknad; ”doing gender” att göra kön; könsmärkning köns-kodning; genus; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i en forskning gällande arbetet kring genus och jämställdhet i två olika yrkesbranscher inom samma organisation. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och granskas arbetsmarknaden närmare framträder den interna könssegregeringen. LÄS MER

 5. 5. COMPASSION FATIGUE BLAND SJUKSKÖTERSKOR : EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER FAKTORER SOM KAN BIDRA TILL DESS UTVECKLANDE

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Bergman; Fanny Täckholm Wiblom; [2018]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Nurses; Factors; Literature Review; Compassion Fatigue; Sjuksköterskor; Faktorer; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det råder idag brist på sjuksköterskor i Sverige, denna brist förväntas öka under de kommande åren till följd av en ökad befolkning i landet. Enligt en undersökning av Statistiska Centralbyrånstatistik från 2014 arbetar en av tio legitimerade sjuksköterskor inte inom vården och en av de största anledningarna till detta är stress. LÄS MER