Sökning: "pedagogers handlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden pedagogers handlingar.

 1. 1. Pedagogers- och barns konflikthantering på förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers- och barns interaktioner i konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Johnson; Johanna Billow; [2020]
  Nyckelord :Deltagandemönster; interaktion; interaktionsanalys; deltagandemönster; mikro-etnografi; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare studiers resultat visar att många vuxna kopplar konflikter till något negativt och som motsats till harmoni. Vuxna kan därför lösa konflikter åt barnen för att slippa eller undvika problemen. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers arbete med jämställdhet i förskolan -En kvalitativ studie om hur pedagogers interaktion med barn producerar könsnormer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Andersson- Wessman; Susanne Pöhner; [2020]
  Nyckelord :Gender; gender differences; gender equality; gender norms; educators; preschool;

  Sammanfattning : To increase awareness of the work of gender equality in schools among educators, the school system shall contribute to knowledge in what the concept means. To gain a greater understanding within the school environment about gender equality, changes were introduced in Skollagen (2010:800) to highlight schools in their work to counter gender stereotyped roles and all children should be treated in the same way regardless of gender. LÄS MER

 3. 3. Barns exkluderingar och inkluderingar av varandra under bildaktiviteter : En kvalitativ observationsstudie om äldre förskolebarns deltagandemönster och artefakterna under bildaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Malmberg; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktion; deltagandemönster; artefakter; sociokulturellt perspektiv; förskola; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Tidigare forskning antyder att pedagogers närvaro under bildaktiviteter är betydelsefullt för barns interaktioner. Problematiken ligger i att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet där vi av tidigare erfarenheter sett att pedagoger ofta väljer att styra barn i deras bildskapande, vilket medför att barn begränsas i bildskapandet. LÄS MER

 4. 4. Icke-mänskliga aktörer i ett förändrat uppdrag : En kvalitativ studie om hur posthumanistisk teori kan bidra till förskolans kvalitet och måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; temaarbete; aktör-nätverksteori; posthumanism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till måluppfyllelse och kvalitet i förskolan genom att synliggöra relationer mellan aktörer i ett tematiskt arbetssätt. Forskningsfrågor som ämnar svara på detta är; hur samverkar pedagoger, barn samt icke-mänskliga ting i förskolans temaarbete? Samt vilka handlingar möjliggörs därigenom för det systematiska kvalitetsarbetet? Problemområdet beskrivs utifrån stora skillnader i kvalitet mellan förskolor samt att undervisning i samband med den reviderade läroplanen tar stöd i nya teorier. LÄS MER

 5. 5. Lugna aktiviteter eller bollspel? : En observationsstudie av barns aktivitetsval på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN); Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sama Mahmoud Nejad; Robin Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Children; gender studies; socio-cultural perspective; play; primary school; leisure center; leisure time; fine motor skills; gross motor skills; activities; boys; girls; non-binary; sex; gender; choice; free choice; activity choice; identity; social; Barn; genusperspektiv; sociokulturellt perspektiv; lek; lågstadieskola; fritidshem; fritid; finmotorik; grovmotorik; aktiviteter; pojkar; flickor; icke-binära; kön; genus; val; fria val; aktivitetsval; identitet; socialt;

  Sammanfattning : Barn spenderar en stor del av sin tid i olika institutioner som skola och fritidshem. I den delen av vardagen som definieras som fritid gör barn olika val av aktiviteter. Begreppet motorik är i detta sammanhang en aspekt av aktiviteter som är intressant att undersöka. LÄS MER