Sökning: "subjektskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet subjektskapande.

 1. 1. Inomhusmiljöns betydelse för barns lek på förskolan : En kvalitativ studie om hur utformningen av inomhusmiljön påverkar barns lek och fantasi utifrån förskollärares uppfattningar och deras närvaro i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Liselotte Svensson; Mathilda Cvitan; [2020]
  Nyckelord :Samspel; inomhusmiljön; utformning; lek; fantasi; makt; barnsyn; subjektskapande; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap utifrån förskollärarnas uppfattningar om hur utformningen av förskolans inomhusmiljö och förskollärarnas närvaro kan påverka barns lek och fantasi. De frågeställningar som legat till grund för studien är Hur upplever förskollärarna att inomhusmiljöns utformning påverkar barns lek och fantasi? samt Vilken inverkan upplever förskollärare att deras närvaro har på barns lek? För att undersöka detta har fokusgruppsamtal med förskollärare genomförts. LÄS MER

 2. 2. Den ideala intimiteten : Privatlivets expertis i 1940-talets svenska populärkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Arvid Sjödin; [2020]
  Nyckelord :intimitet; ideal; rådgivning; populärpress; expertis; självhjälp; subjektskapande; modernitet.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om rådgivning i kärlek- och intimitetsfrågor i svensk veckopress under 1940-talet. I undersökningen analyseras veckotidningarna Damernas värld, Veckorevyn och Husmodern. Undersökningens syfte är att förstå hur en ideal intimitet skapades i tidningarnas rådgivning i dialogen mellan expertis och läsare. LÄS MER

 3. 3. ”Nu säger inte mitt barn att det bara är svenskt utan att det är somaliskt och svenskt : Förskollärares beskrivningar av hur de utvecklar flerspråkiga barns subjektskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mia Bergquist; Tanja Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; flerspråkighet; subjektskapande; förhållningssätt; modersmål; miljö; kultur; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare kan skapa förutsättningar för flerspråkiga barns subjektskapande i förskolan. Vår inspiration till detta syfte uppkom efter en VFU-period som vi hade tillsammans på en flerspråkig förskola. LÄS MER

 4. 4. Ledningssystem och ständiga förbättringar - En studie av hur systematiskt kvalitetsarbete begripliggörs i den sociala barnavården

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Ledningssystem; Ständiga förbättringar; NPM; profession; organisationsprofessionella;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur Socialstyrelsens reglering om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan påverka en verksamhet som den sociala barnavården. Jag söker bl.a. svar på vilka idéer som regleringen ger uttryck för och hur de har möjliggjorts. LÄS MER

 5. 5. Barns svårigheter, vad menar du? En studie om förskollärares föreställningar om och förhållningssätt till barn som utmanar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Abbassi; Mendy Zhong; [2019]
  Nyckelord :barn som utmanar; barns svårigheter; diskursanalys; förskolan; kategoriskt perspektiv; poststrukturellt perspektiv; relationellt perspektiv; subjektskapande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera förskollärarnas föreställningar om och förhållningssätt till barn som utmanar i förskolan. Detta för att förstå hur förskollärarna kan påverka barns möjligheter respektive begränsningar i förskolan. LÄS MER