Sökning: "pedagogers kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade orden pedagogers kunskap.

 1. 1. Leken i undervisningen : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om lekens betydelse som verktyg i förskolans undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marine Aroyan; [2020]
  Nyckelord :begrepp; förskola; lek; lärande; pedagog; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap genom att belysa pedagogernas uppfattning och erfarenheter av lekens betydelse i undervisningen. Hur leken används kan trots allt ändras beroende på pedagogens uppfattning. Jag har gjort en kvalitativ studie som är byggd på intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Särskild undervisning för särskilt begåvade? : En kvalitativ studie om pedagogers strategier med anpassning av undervisning för särskilt begåvade elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Karolina Dahlberg; Emelie Evestam Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; Pedagogik; Pedagoger; Intervju; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur pedagoger utformar och anpassar undervisning för elever med särskild begåvning. Resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i strategier (Liljedahl, 2017) som framställts för att tillgodose dessa elevers behov. LÄS MER

 3. 3. Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation - En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Ivansson; Simona Mitrevska; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; Kommunikation; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något som många pedagoger arbetar med i verksamheten. Forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Vad menas med normkritik då? : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med normkritisk pedagogik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Blessing Akatakpo; Charlotte Wahlund; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; kvalitativa intervjuer; queerteori; förskollärare; barnskötare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Barn vistas stora delar av sin vardag i förskolan, vilket gör att de pedagoger som arbetar i förskolan har stora möjligheter till att påverka barns framtida syn på samhällets normer. Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan samt om det finns skillnader i yrkeskategoriernas beskrivningar i deras arbetssätt utifrån ämnet. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om pedagogers tolkningar av och undervisning för adekvat digital kompetens i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Lindahl; Ronja Lindkvist; [2020]
  Nyckelord :Adekvat digital kompetens; Digitala resurser; Digitalisering; Undervisning; Förskola;

  Sammanfattning : Adekvat digital kompetens, vad är det? Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur pedagoger i förskolan tolkar och förmedlar adekvat digital kompetens till förskolebarn. Vi ville därtill undersöka om och i så fall hur undervisning om och i digital kompetens skiljer sig åt beroende på vilken tolkning av läroplanen (Skolverket, 2018a) som görs av pedagogerna. LÄS MER