Sökning: "pedagogik genus"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade orden pedagogik genus.

 1. 1. "En liten tjej ska inte vara ute sent" : - otrygghet hos kvinnor ur en sociologisk synvinkel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Castman; Hedda-Louise Skoogh; [2023]
  Nyckelord :insecurity; women; occurrence; experience; emotions; acting; sociology; photo-elicitation; qualitative; Giddens; Weber; Butler; Hirdman; sociology of emotions; gender; norms; otrygghet; kvinnor; uppkomst; upplevelse; emotioner; handlande; sociologi; foto-elicitering; kvalitativ; Giddens; Weber; Butler; Hirdman; emotionssociologi; genus; normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka kvinnors upplevelse av otrygghet. Detta genom frågeställningar som berör otrygghetens uppkomst, kvinnornas emotioner och handlande i otrygga situationer. Ett hermeneutiskt och kvalitativt synsätt har använts med en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Genusnormer i musik och dans- : En kvalitativ studie om förskollärares synsätt på könsnormer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Rola Elkayal; Madelene Bogren; [2023]
  Nyckelord :dance; dichotomy; equality; gender; gendernorms; music; preschool.; dans; dikotomi; förskola; genus; jämställdhet; könsnormer; musik.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att öka kunskapen om förskollärares olika synsätt på genus, i relation till barns estetiska uttrycksformer i dans och musik. Detta är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i textböcker för förstaspråksundervisning : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wilma Junger; Madelia Sörensson; [2023]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; textbok; läsebok; förstaspråksundervisning; grundskola;

  Sammanfattning : I dagens Läroplan för grundskolan, Lgr 22 (Skolverket 2022) ges begreppet jämställdhet stort utrymme och det framgår att jämställdhet ska genomsyra utbildningen. Det framgår även att undervisningen i svenskämnet lägger stor vikt vid läsning och bearbetning av text, vilket ställer krav på att materialet som används ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. En kunskapsöversikt om genusperspektiv i matematikämnet : finns det skillnader?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrika Heland; [2023]
  Nyckelord :gender difference; teaching; girls; education; mathematic;

  Sammanfattning : Sammanfattning Genus i matematikämnet är något det diskuteras om världen över och om hur samhället påverkar uppfattningen avseende genus i matematikämnet. Kunskapsöversikten visar att det finns skillnader avseende genus i matematikämnet, där pojkar visar större framgång i matematik än flickor. LÄS MER

 5. 5. ”Klackskor, kan män ha det? -Ja, så länge de passar” : En kvalitativ undersökning om hur lågstadielärare arbetar med genus i samband med högläsning av skönlitteratur inom ämnet svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Nevsten; Ebba Person; [2023]
  Nyckelord :Genus; Normöverskridande; Högläsning; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Studien bygger på en kvalitativ undersökning bestående av fyra semistrukturerande intervjuer där syftet är att undersöka hur lågstadielärare arbetar med genus i samband med högläsning. Frågeställningarna som studien bygger på är, ”hur resonerar lågstadielärare kring genus i val av högläsningsbok?”, ”hur beskriver lågstadielärare deras arbete med genus i samband med högläsning av skönlitteratur?” och ”hur upplever lågstadielärares att ramfaktorer påverkar deras arbetssätt gällande skönlitteratur och genus? Intervjuerna utgick från en framtagen intervjuguide för att säkerställa att relevant information diskuterades. LÄS MER