Sökning: "primary care nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden primary care nurse.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med patienter med psykisk ohälsa inom primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Vesna Svikovic; Cecilia Ekelund; [2022]
  Nyckelord :Experience; mental illness; nurse; nursing; primary care; Omvårdnad; primärvård; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som beskriver graden besväreller tillstånd för individens hälsa. Psykisk ohälsa är ett växande problem medallvarliga konsekvenser för både individen, dennes anhöriga samt ur ettsamhällsmässigt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Daniel Gabrielsson; Malin Hultman; [2022]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Nursing role; Nurse Attitudes; Nursing care; Nurse knowledge.; Våld i nära relation; Sjuksköterskans roll; Sjuksköterskans attityd; Omvårdnad; Sjuksköterskans kunskap.;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett globalt problem. Sjuksköterskorna inom primär och akutsjukvård har ett viktigt ansvar att identifiera våldsutsatta kvinnor i nära relation. Sjuksköterskorna ställs inför utmaningar i mötet med dessa kvinnor för att kunna ge god omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Jag ser dig och jag hör dig : En kvalitativ litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession bemöta immigrerade patienter och deras anhöriga

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Praehathai Chailert; Kar Mwe Eh; Yaman Salahaldin Abuaita; [2022]
  Nyckelord :communication; cultural difference; literature review; person-centred care; kommunikation; kulturskillnad; litteraturöversikt; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immigration idag betraktas som ett globalt fenomen. Hälso- och sjukvård är en sektor för alla som är i behov av sjukvård. Sjuksköterskor är bland de första som kommer i kontakt med patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskors roll i bemötande har därför stor betydelse inom omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans erfarenheter av meningsfulla hälsosamtal med elever på högstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malena Högman; Josefine Johansson; [2022]
  Nyckelord :School nurse; school health; health dialogue; meaningful; experience; Skolsköterska; elevhälsa; hälsosamtal; meningsfullt; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan är enligt skollagen ålagd att regelbundet erbjuda alla elever hälsobesök. I hälsobesöket ingår ett hälsosamtal som syftar till att kartlägga, vägleda och ge eleverna stöd och förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Ett jobb som aldrig tar slut : Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med typ 1 diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erika Johansson; Ebba Persson; [2022]
  Nyckelord :Care; Children; Experience; Parents; Type 1 diabetes;

  Sammanfattning : Background: The parents’ child with type 1 diabetes are responsible to make glucose measurements several times a day and by that have the primary responsibility for the child's health. This results in a new life for the parents. Aim: To describe parents' experiences to live and care for a child with type 1 diabetes. LÄS MER