Sökning: "röstvård"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet röstvård.

 1. 1. Med kroppen som instrument : rösthälsa bland yrkesverksamma sångare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :My Schaffer; [2018]
  Nyckelord :Rösthälsa; Röstvård; Sångteknik; Sångpedagogik;

  Sammanfattning : Som sångare utgörs instrumentet av kroppen vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att lägga ifrån sig sitt instrument. Detta skiljer sångare från andra musiker och kan komma att påverka såväl yrkesliv som vardagsliv. Det finns en mängd olika riskfaktorer som skulle kunna innebära negativ påverkan på sångares rösthälsa. LÄS MER

 2. 2. HÅRDROCKSSÅNG: Soundet, tekniken, medvetenheten : En kvalitativ studie av professionella hårdrockssångares röstanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Isak Stenvall; [2014]
  Nyckelord :heavy rock singing; heavy metal; singing technique; voice health; sound; hårdrockssång; hårdrock; sångteknik; röstvård; sound;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hårdrockssångares medvetenhet när det gäller sångteknik. Syftet med arbetet är att få kunskap om vilka tillvägagångssätt de har använt sig av när de skapat sitt sound och hittat sin teknik. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Sandra Stenqvist; [2012]
  Nyckelord :Choir director; choir singing; choir education; singing technique; voice care; socio-cultural perspective; Körledare; körsång; körundervisning; sångteknik; röstvård; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. Musik i skolan - Mål eller medel? En studie av sex pedagogers funderingar kring musik och lärande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Jägerman; Per Östberg; [2010]
  Nyckelord :Musik; Lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att i två skolor undersöka hur sex pedagoger använder musik och funderar kring musikens roll i skolan och huvudfrågeställningen är: hur kan musik användas pedagogiskt för att stimulera estetiska såväl som utomestetiska lärandeprocesser? Mycket av litteraturen och forskningen pekar på tydliga samband mellan musik och inlärning där musiken både direkt och indirekt förstärker förmågor hos eleverna. I litteraturen pågår en debatt kring huruvida vi ska motivera musiken i skolan med dess förmåga att förstärka utomestetiska läroprocesser, eller dess rent estetiska kvalitéer. LÄS MER

 5. 5. Röstproblem - professionella sångares berättelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Helén Finnberg; [2009]
  Nyckelord :professionella sångare; röstproblem; interviews; quality methods; voice care; singing; professional singers; vocal problems; sång; röstvård; kvalitativ metod; intervju.; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Vocal problems. What professional singers say about vocal problems. Language: Swedish The essay is about five professional singers and their experiences of vocal problems. The purpose is to get knowledge about vocal problems and prophylactic work. LÄS MER