Sökning: "rehabiliteringsskyldighet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet rehabiliteringsskyldighet.

 1. 1. Anställningsskyddet vid sjukdom - Sammandrabbningen mellan arbetsgivarens uppsägningsrätt och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :André Kelmendi Jansson; Björn Moberg; [2022]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; anställningsskydd; rehabilitering; intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Regelverket idag och framtidens utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linn Sand Andersson; [2022]
  Nyckelord :Rehabilitering; sjukdom; anställningsskydd; uppsägning; arbetsanpassning; omplacering; Ds 2021:17; SOU 2021:69.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur regelverket för arbetsgivares rehabiliteringsansvar för anställda arbetstagare ser ut i dagsläget samt hur regelverket kan komma att förändras inom en snar framtid. Av den anledningen ämnade uppsatsen analysera några av de angivna rättsproblem och åtgärdsförslag som tidigare presenterats i betänkandena Ds 2021:17 och SOU 2021:69, och vilka effekter de kan tänkas inbringa för arbetsgivaransvaret om förslagen förverkligas. LÄS MER

 3. 3. A study of the legal protection for elderly employees - A narrative and comparative study between the Kingdom of Sweden and the People’s Republic of China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Källén; [2020]
  Nyckelord :Employment Protection; Age Discrimination; Employer s Duties; Anställningsskydd; Åldersdiskriminering; Employment Protection in China; Employment Protection in Sweden; Duty to relocate; Omplaceringsskyldighet; Rehabilitation; Arbetsgivarens Rehabiliteringsskyldighet; Chinese Labour Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Äldre anställdas ställning på arbetsmarknaden är onekligen osäker. I detta arbete försöker jag att räta ut och förstå hur äldre arbetstagare är skyddade på arbetsmarknaden genom att undersöka hur gällande rätt är designat. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Popovic; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; uppsägning; sjukdom; rehabiliteringsskyldighet; arbetsanpassning; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the employer’s obligation for adjustment interventions and re-employment before a dismissal can take place. The essay will mainly analyse the employer’s responsibility for adjustment interventions and re-employment of ill employees. LÄS MER

 5. 5. Alkohol i arbetslivet - En undersökning om anställningsskydd och rehabiliteringsskyldighet när alkoholbruk går ut över arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :alkohol; arbetsrätt; missbruk; rehabilitering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en arbetstagares alkoholbruk går ut över arbetsprestationen så ligger det i arbetsgivarens intresse att åtgärda det, antingen genom att se till att arbetstagarens arbetsprestation blir bättre igen eller genom att avbryta anställningen. I svensk arbetsrättslagstiftning är det dock viktigt att särskilja på om en arbetstagare isåfall lider av en alkoholsjukdom eller inte. LÄS MER