Sökning: "retirement saving"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden retirement saving.

 1. 1. Har du koll på din pension? : Skillnaden mellan 90-talisters pensionsförväntningar, förutsättningar och pensionsförberedelser ur ett beteendepsykologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rasmus Björn; Maria Wagnberg; [2023]
  Nyckelord :young adults; retirement; retirement expectations; retirement savings; behavioral finance; psychological biases; overconfidence; ostrich effect; influence of others; 90-talister; pension; pensionsförväntningar; pensionssparande; beteendeekonomi; beteendepsykologiska bias; övertro; ostrich effect; influerande av andra;

  Sammanfattning : Bakgrund: 90-talister i Sverige står inför två tuffa val: att arbeta fram till 70–71-års åldereller att offra vissa angelägenheter idag för att kunna spara en relativt stor summa av sinlön till den framtida pensionen. Dagens pensionärer visar ett missnöje för sin ekonomiskasituation och med tanke på de sämre förutsättningarna som föreligger för 90-talister gällerdet att ta tag i pensionsförberedelser i tid för att ha någon chans att uppnå entillfredsställande pensionssituation. LÄS MER

 2. 2. Användarcentrerad utveckling av en digital pensionsrådgivningstjänst : En studie av användarbehov och feedback

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Patricia Koskimies; [2023]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Pension; Digital rådgivning; Användarvänlig design;

  Sammanfattning : For many, retirement is perceived as boring and complex. Perhaps this is the reason for the great lack of both knowledge and motivation for the Swedish population to take control and responsibility for their future pension. LÄS MER

 3. 3. Förväntansfull men inte förberedd : En studie kring hur demografiska faktorer, psykologiska bias och risktagande samvarierar med generation Y:s privata pensionssparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Edit Håkansson; Lisa Nordlöf; [2022]
  Nyckelord :Generation Y; psychological bias; risk-taking; demographic factors; private retirement savings; gender differences; Generation Y; psykologiska bias; risktagande; demografiska faktorer; privat pensionssparande; könsskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generation Y kan inte förvänta sig samma kompensationsgrad vid sin pension som tidigare generationer. Det beror på två saker, för det första har det svenska pensionssystemet genomgått en reformering år 1999, och för det andra så har generation Y:s en sen etableringsålder på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Långsiktigt sparande hos Generation Y : Hur beteendefinansiella faktorer, finansiellbildning samt demografiska faktorer samvarierarmed svenska Generation Y:s långsiktiga sparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Busk; Lina Wing; [2020]
  Nyckelord :Behavioural finance; Generation Y; long-term savings; retirement savings; rationality; Life-cycle hypothesis; Beteendefinans; Generation Y; långsiktigt sparande; pensionssparande; rationalitet; Livscykelhypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generation Y riskerar få en lägre pension i framtiden än de som går i pensionidag. För att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard krävs därför att de själva tar stortansvar för sitt pensionssparande. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring om pension : experimentell studie om kunskapsöverföring ur ett lantbruksperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Jakob Henningsson; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssparande; kunskapsöverföring; information; tjänstepension; allmän pension; privat sparande; småföretag; lantbruksföretag;

  Sammanfattning : Det finns mycket information tillgänglig på både internet och böcker kring pensionssparande för egenföretagare men lantbruksföretag är dåliga på att spara till pensionen. Det skapar problem inför framtiden eftersom medelåldern hos den svenska lantbrukarkåren är hög och i många fall har de ett sämre socialt skydd än många andra. LÄS MER