Sökning: "sara karlsson umeå"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sara karlsson umeå.

 1. 1. Undervisning under utveckling : -Lärares tillvägagångssätt för utvärdering av den egna undervisningen i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Stina Karlsson; Sara Lundström; [2018]
  Nyckelord :Reflektion; systematiskt arbete; ramfaktorteori; lesson study; Matematiklyftet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare, i årskurs 1-3, uttrycker att de går tillväga för att planera, utvärdera och utveckla den egna matematikundervisningen. Genom att se till faktorer som kan påverka planerings- och utvärderingsprocessen fördjupas förståelsen av det som sker. LÄS MER

 2. 2. EMPLOYER BRANDING: ETT SÄTT ATT ATTRAHERA, REKRYTERA OCH BEHÅLLA KOMPETENTA MEDARBETARE? : - En fältstudie om viktiga värdefaktorer för medarbetare inom IT-branschen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jennifer Eriksson; Sara Karlsson; [2018]
  Nyckelord :competence development; employee benefits; employer brand; leadership; value proposition.;

  Sammanfattning : Bristen på kvalificerad arbetskraft är idag utbredd över många branscher. IT-sektorn är en av de branscher som är hårdast drabbad och de närmaste åren förväntas bristen öka. Denna studie syftar till att hjälpa företag inom IT-branschen att se vad som får potentiella medarbetare att söka sig till en specifik arbetsgivare. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas erfarenheter av att vårda och leva med en närstående som drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellinor Jonsson; Sara Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stroke; relative; experience; Stroke; anhöriga; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 17 miljoner människor av stroke, varav cirka 5 miljoner blir handikappade livet ut och behöver vård från bland annat anhöriga. Att vara anhörig till en strokedrabbad innebär ofta en stressig situation med både fysiska och psykiska konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Skellefteå-tidningen: en tidning för alla, från alla? : En kvalitativ studie om att sända och ta emot ett budskap, som undersöker både avsändar- och mottagarperspektivet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Karlsson; Sara Eklund; [2016]
  Nyckelord :Organizational communication; Uses and gratifications; Qualitative interviews; Focus group interviews; Local municipality; Skellefteå-tidningen; Organisationskommunikation; Uses and gratifications; kvalitativa intervjuer; fokusgruppintervjuer; lokal kommun; tidning;

  Sammanfattning : The general purpose with this study was to investigate what happens when several different participants engage in the process of communicating a mutual message throughout a common paper. With “Skellefteå-tidningen” an official paper from the the municipality of Skellefteå, as an example, both the sender (i.e. LÄS MER

 5. 5. Hikikomori - Ungdomars erfarenheter av vägen till, från och av ett hemmasittande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emil Djärf; Sara Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Hemmasittande ungdomar; ohälsa; hikikomori; NEET;

  Sammanfattning : I Japan beskrevs på 1980-talet ett fenomen som kom att kallas Hikikomori. Det talades då om en grupp ungdomar med en social tillbakadragenhet, utan känd aktivitet som tillbringade merparten av sin tid i det egna hemmet. LÄS MER