Sökning: "lesson study"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade orden lesson study.

 1. 1. Rörelseförmåga och dess inverkan på utanförskap och innanförskap i dagens skolor : En kvalitativ studie gjord på en låg- och mellanstadieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Love Lånström; Joakim Ytterberg; [2022]
  Nyckelord :Motorik; allsidig rörelseförmåga; utanförskap; innanförskap; social kompetens;

  Sammanfattning : Aim The study aims to investigate how physical literacy is linked to social exclusion or inclusion. More specifically, the aim is to examine the importance of pupils' physical literacy in primary and middle school during physical education, recess and after school activities. LÄS MER

 2. 2. “- Bajsar han? Varför har han simglasögon?” : Planerad undervisning i förskolan om tekniska system - avloppsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Strömberg; Josefin Skog; [2022]
  Nyckelord :Lesson study; preschool children; preschool teaching; sewage system; technical system; Avloppssystem; förskolans undervisning; förskolebarn; lesson study; tekniska system;

  Sammanfattning : AbstractEngelska översättning.  The aim of the study is to contribute with knowledge about how a designed teaching can give children a greater understanding of technical systems, sewage system. The study is inspired by the Lesson Study method. Lesson study is a teaching arrangement done in cycles. LÄS MER

 3. 3. Elevers erfarenheter av olika undervisningsstilar : En kvalitativ fallstudie om elevers erfarenheter av undervisningsstilar i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Christoffer Sandström; [2022]
  Nyckelord :Teaching styles; reproductive; productive; pre-impact; impact; post-impact; Undervisningsstilar; reproduktiv; produktiv; planering; genomförande; utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sex elever uppfattar sin undervisande lärares undervisningsstilar i idrott och hälsa. Studien fokuserar även på hur delaktiga eleverna får vara vid planering, genomförande och utvärdering av en lektion. LÄS MER

 4. 4. Ways to Good Reading Comprehension : A qualitative study of teachers’ views of the teaching of reading comprehension and reading strategies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Abeer Aldibs; Asmaa Khalil; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; tasks; texts;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to explore reading comprehension with a focus on how teachers talk about their teaching of reading comprehension. To gain knowledge about how teachers work to increase and stimulate pupils’ reading comprehension, we decided to use qualitative interviews to further our knowledge and understanding of reading comprehension. LÄS MER

 5. 5. Hur ser verkligheten ut för den nyexaminerade idrottsläraren? : En kvalitativ intervjustudie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser av undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2022]
  Nyckelord :Frame factors; PE teachers; teaching; teaching styles; Ramfaktorer; idrottslärare; undervisning; undervisningsstilar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyexaminerade lärares upplevelser av undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Detta undersöktes genom att intervjua dem om deras upplevelser när det kommer till yttre och inre faktorer som påverkar den didaktiska förmågan, hur respondenterna undervisar samt vilka undervisningsmetoder dem förhåller sig till i undervisningen. LÄS MER