Sökning: "self-efficacy självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden self-efficacy självkänsla.

 1. 1. A Novel Approach to Youth Crime Prevention: Mindfulness Meditation Classes in South African Townships

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katharina Kneip; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; youth aggression; crime; youth crime prevention; cost-effective; crime prevention; crime rates; psychometric; survey questionnaire; psychological scales; aggression scale; self-efficacy scale; regression analysis; quantitative study; empowerment; youth agency; youth development; development; sustainable approach; self-development; Psychology; Social Psychology; abuse; trauma; risk factors; protective factors; townships; poor area; violent area; Khayelitsha; Guguletu; Mitchell s Plain; Ghetto; Africa; South Africa; Cape Town; Cape Flats; school; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; future; resilience; subconsciousness; subconscious brain; emotional brain; decision making; aggression; disruptive behavior; self-efficacy; self-esteem; self-regulation; emotional regulation; subconsciousness; subconscious behavioral patterns; Neuroscience; Political Science; Development Studies; Peace and Conflict; Uppsala; Jugendgewalt; Jugendkriminalität; Jugendaggression; Aggressionsbewältigung; Gewalt; Verbrechensrate; Gewaltrate; Jugendgewaltprävention; Gewaltprävention; Survey-Studie; Umfrage; psychologische Skalen; Aggressionsskala; Selbstwirksamkeitsskala; Regressionsanalyse; Quantitative Studie; Handlungsfähigkeit; Jugend; nachhaltig; Entwicklungsarbeit; Entwicklung; Selbstentwicklung; Psychologie; Sozialpsychologie; Missbrauch; Trauma; Risikofaktor; Schutzfaktor; Townships; Armenviertel; Konfliktgebiet; Ghetto; Cape Town; Cape Flats; Khayelitsha; Südafrika; Afrika; Schule; Primarschule; weiterführende Schule; Achtsamkeit; Meditation; Mindfulness Meditation; Kabat-Zinn; Zukunft; Resilienz; Aggression; Selbstvertrauen; Selbstwirksamkeit; Selbstbewusstsein; Selstregulierung; Emotionsregulierung; unbewusste Verhaltensmuster; Unterbewusstsein; Neurowissenschaft; Politikwissenschaft; Entwicklungsstudien; Friedensforschung; Uppsala; Ungdomskriminalitet; brottslighet; förebyggande av brott; enkätundersökning; psykologiska skalor; aggressionsskala; egeneffektivitetsskala; regression; kvantitativ; ungdomsutveckling; utveckling; självutveckling; psykologi; socialpsykologi; övergrepp; trauma; riskfaktorer; skyddsfaktorer; townships; fattiga område; kriminellt område; Khayelitsha; Afrika; Sydafrika; Kapstaden; skola; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; framtid; motståndskraft; aggression; störande beteende; självförmåga; självkänsla; självreglering; emotionell reglering; neurovetenskap; statsvetenskap; utvecklingsstudier; fred och konfliktstudier; Uppsala;

  Sammanfattning : Children growing up in poor areas with high crime rates are shown to easily get involved in violent actions and criminal gangs. In South Africa, despite considerable efforts to reduce youth delinquency, youth crime rates are still disturbingly high – specifically, in the townships of the Cape Flats. LÄS MER

 2. 2. Mirror Mirror On the Wall : Kroppsuppfattning och självkänsla hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd: en tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Benjamin Langels; Shevin Urgun; [2020]
  Nyckelord :Body Image; Body Satisfaction; Body Dissatisfaction; Self-esteem; Self-efficacy; Autism; Aspergers; Autism Spectrum Disorder; ASD; Physical Activity; Kroppsbild; Kroppsuppfattning; Självkänsla; Autism; Aspergers; Autismspektrumtillstånd; AST; Fysisk Aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka självkänsla och kroppsbild hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd. Den primära frågeställningen vi vill undersöka är i vilken utsträckning det finns i ett samband mellan kroppsbild och självförtroende. LÄS MER

 3. 3. HUR BASAL KROPPSKÄNNEDOM KAN PÅVERKA PATIENTERNA I DERAS VARDAGLIGA LIV : En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anders Friberg; Jenny Rossgård; [2020]
  Nyckelord :Behavioral medicine; physical therapy; locus of control; self-efficacy; self care; Beteendemedicin; fysioterapi; kontroll-lokus; self-efficacy; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basal Kroppskännedom (BK) är en rörelsebaserad behandlingsmetod som praktiseras av specialiserade sjukgymnaster/fysioterapeuter. Metoden har visat sig vara verksam på ett flertal patientgrupper, men metoden har till största delen använts och forskats på inom psykiatrin. LÄS MER

 4. 4. Motivation & självkänsla inom ämnet matematik : En studie utifrån elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Minna Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; self-esteem; mathematics; students’ needs; competence; togetherness; autonomy; Motivation; självkänsla; matematik; elevers behov; kompetens; samhörighet; autonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate students’ self-esteem regarding the subject of mathematics and what affects their motivation in the subject. The applied method in this study is a survey that generated both quantitative and qualitative data. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av elevers socioekonomiska status i matematik : Hur elever presterar i matematik utifrån deras socioekonomiska status i relation med olika centrala faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Simon Solaka; Albina Mekic; [2019]
  Nyckelord :socioekonomisk status; matematik; ångest; motivation; prestation; self-efficacy; självkänsla;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utifrån tidigare forskning ta reda på huruvida elevernas socioekonomiska status spelar för roll hur eleverna presterar i matematik. Dessutom vill vi ta reda på hur socioekonomisk status i relation med self-efficacy, ångest och motivation påverkar elevernas prestationer i matematik. LÄS MER