Sökning: "self-harm"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet self-harm.

 1. 1. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med ett självskadebeteende : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Ahlmström; Hanna Sarenbrink; [2021]
  Nyckelord :experience; nurse; nurse experience; self-injurious behavior; self-harm.;

  Sammanfattning : Background: About 50 years ago, self-injurious behavior was considered rare, a symptom associated with psychosis or suicidal thoughts. In today's society, self-injurious behavior is a widespread phenomenon, especially among adolescents and adults dealing with mental illness in different ages. LÄS MER

 3. 3. Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB) : En pretest-postteststudie med 25 deltagare inom barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Falkdalen; David Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internaliserande- och externaliserande problem som självskadande- och normbrytande beteende hos barn och unga innebär lidande för de drabbade och deras anhöriga. Effekten av interventioner har ofta visats vara blygsam och varierande. LÄS MER

 4. 4. Att vårda personer med fysiskt självskadebeteende : Ur vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Andersson; Shermineh Hassankhani; [2021]
  Nyckelord :self harm; experiences; nurses; nurses’ assistants; självskadebeteende; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Background: Self-harm is an old phenomenon. There is no distinct definition of it, though, nor is there enough research on how nurses and nurses’ assistants experience caring for people with self-harm. Aim: The aim of this study was to explore nurses and nurses’ assistants’ experiences of caring for people with physical self-harm behaviour. LÄS MER

 5. 5. Vägen ut ur självskadebeteende : En studie om unga tjejers livshistorier om utvecklande av självskadebeteende.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Linn Westman; Josefine Wirebrand; [2021]
  Nyckelord :self-affirmation theory; recovery; self-harming behavior; self-esteem; content analysis; självbekräftelseteorin; återhämtning; självskadebeteende; självkänsla; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studien belyser anledningar till att sju flickor börjat med själskadebeteende samt vad som varit avgörande faktorer till att de minskat eller slutat med sitt självskadebeteende. För att göra detta har sju självbiografier lyssnats på och analyserats. LÄS MER