Sökning: "siblings"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet siblings.

 1. 1. Upplevelsen av att vara syskon till barn med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Ottosson Lundstedt; Hilda Martinsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Cancer; syskon; upplevelser; barn;

  Sammanfattning : Barncancer är en sjukdom som årligen drabbar cirka 370 barn, men som påverkar hela familjen. Trots det hamnar ofta syskonen i skymundan. Ett förhållningssätt som sjuksköterskan kan tillämpa för att uppmärksamma syskonen är familjecentrerad omvårdnad. Syftet var att belysa upplevelsen av att vara syskon till barn som drabbats av cancer. LÄS MER

 2. 2. Bortom Avonleas idyll : – Normer och normbrott i L.M. Montgomerys Anne på Grönkulla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Moa Fröberg; [2022]
  Nyckelord :Queerteori; queert läckage; normer; normbrott; Anne; Gilbert; L.M. Montgomery;

  Sammanfattning : This essay aims to examine and explore two characters, Anne, and Gilbert, in L.M Montgomery’s Anne of Green Gables (1908). The paper focuses on their portrayal as normative and norm-breaking within their hometown, Avonlea. The theoretical framework is a queer theoretical approach with the main objective being norms and breaking of norms. LÄS MER

 3. 3. Droganvändning bland barn och unga : Orsaker till barn och ungas droganvändning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jawid Hashemi; [2022]
  Nyckelord :Barn; biomedicinska modellen; droganvändning; litteraturstudie; orsaker; sociologiska inlärningsteorier; ungdomar.;

  Sammanfattning : The purpose of this survey was to examine motives for adolescents' drug use. This study is a scoping study based on peer-reviewed, scientific articles. The data was collected by using diverse word combinations, filters and search words in different databases to find relevant articles to answer the question formulations. LÄS MER

 4. 4. Tillfälliga besöksrestriktioner för syskon på neonatalavdelningar : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Pettersson Eld; Hanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; siblings; neonatal care; pediatric nurse; parents; separation; Familjecentrerad omvårdnad; syskon; neonatalvård; barnsjuksköterska; föräldrar; separation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas ungefär 10% av de barn som föds på en neonatalavdelning. Inom neonatalvården är familjecentrerad omvårdnad väl etablerad där barnsjuksköterskan har en central roll i att arbeta med hela familjen. Många av de inneliggande barnen på en neonatalavdelning har äldre syskon. LÄS MER

 5. 5. Stödinsatser till barn som har syskon med funktionsnedsättning : En semi-strukturerad studie om professionellas utformning av stödet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Kronhamn; Niklasson Jessica; [2022]
  Nyckelord :Stöd; Delaktighet; Syskonrelation; Känslor; Stigma; Psykisk hälsa; Sociala band; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som har ett syskon med funktionsnedsättning är en grupp som det finns begränsad forskning kring de extra behov som barnen har av att leva i en annorlunda situation. Fokus har framförallt legat på föräldrarna och barnen med funktionsnedsättningen. LÄS MER