Sökning: "skattskyldighet"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet skattskyldighet.

 1. 1. Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning - Väsentlig anknytning på grund av familj, bostad och ekonomiskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ibrahim Shaalan; [2021]
  Nyckelord :Väsentligt anknytning; anknytningsfaktorer familj; bostad och ekonomiskt engagemang; utflyttning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning of “significant connection” in the light of the connecting factors housing, family and financial commitment. The hope with the thesis has been to clarify when a person is considered to have a significant connection to Sweden after moving out and try to clarify how the practice has developed. LÄS MER

 2. 2. Väsentlig anknytning till Sverige? : – Vad krävs av den skattskyldige för att genombryta presumtionsregeln i 3 kap. 7 § 2 st. inkomstskattelagen (1999:1229)?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jennifer Lundin; [2021]
  Nyckelord :juridik; skatterätt; processrätt; förvaltningsprocess; bevisbörda; bevis; bevisning; beviskrav; väsentlig anknytning; 3 kap. 7 § IL; obegränsad skattskyldighet;

  Sammanfattning : Även om en fysisk skattskyldig person flyttar från Sverige kan denne ändå anses vara obegränsat skattskyldig här om denne tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. Reglerna om väsentlig anknytning återfinns i 3 kap. 7 § IL. Av paragrafens andra stycke framgår bland annat den s. LÄS MER

 3. 3. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER

 4. 4. Uppbörd av skatt och andra förpliktelser – En EU-skatterättslig analys av ett antal lagändringar i SFL som berör utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Theodor Hoffert; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Skatterätt; Tax Law; Ekonomisk arbetsgivare; Economic employer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Riksdagen har under hösten 2020 antagit de lagförslag som utarbetats i prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige. Den mest omtalade ändringen avser den s.k. LÄS MER

 5. 5. En förutsebar skattskyldighet? En komparativ studie av Sveriges, Australiens och USA:s reglering av skattskyldigheten vid vistelser och bosättning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Perä; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; stadigvarande vistelse; bosättning; skattskyldighet; komparativ studie.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER