Sökning: "sociologi missbrukare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden sociologi missbrukare.

 1. 1. Hjälp till hjälp : En kvalitativ studie om vägen till missbruksbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Johan Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :Systems theory; addiction; addiction treatment; social networks; drug abuse; Systemteori; missbruk; missbruksbehandling; sociala nätverk;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genom kvalitativ forskning med utgång i systemteorin syftat till att kartlägga den enskilda missbrukarens väg till missbruksbehandling. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts och sedermera analyserats.Missbrukare utgör en särskild kategori i socialtjänstlagen. LÄS MER

 2. 2. Lev livet på livets villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Narkotika; Missbrukare; Återanpassning; Samhället; Stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Sedan narkotikaanvändandet blivit större i Sverige ökar även klyftorna i samhället och utanförskapet för narkotikamissbrukare blir ett faktum. Uppsatsen bygger på en förförståelse att rehabiliterade narkotikamissbrukare ställs utanför samhället. LÄS MER

 3. 3. Cannabis i Sverige och Portugal - En komparativ studie mellan två olika drogstrategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robert Lundmark; Douglas Berg; [2014]
  Nyckelord :marginalisering; stämpling; avvikelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Narkotikapolitik är idag ett väldiskuterat och aktuellt ämne. Lagstiftning skiljer sig väsentligt mellan länder och likaså idéer och tankar kring vilken väg som är rätt att gå. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leka bäst? - En kvalitativ studie av kamratföreningen Kriminellas Revansch I Samhället och betydelsen av gemenskap för konformt beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jasmina Trudén; Angela Nijm; [2013]
  Nyckelord :KRIS; kriminalitet; konformitet; gemenskap; kamratskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förändring av individens anknytning till sociala nätverk kan vara ett sätt att få en tidigare kriminell och/eller missbrukare att värdera ett konformt liv. Detta med en förhoppning om att ersätta individens kriminella värden och attityder till konforma sådana, genom att individen associerar och identifierar sig med gruppen (det sociala nätverket). LÄS MER

 5. 5. Åtta före detta missbrukares upplevelser av vägen ifrån missbruk till arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sara Håkansson; [2011]
  Nyckelord :arbetsliv; behandling; f.d. missbrukare; missbruk; rollutträdande; rollbyte; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver hur åtta före detta missbrukare har fått olika former av hjälp för att komma ut i arbetslivet. Uppsatsen utgår från vilken hjälp de intervjuade har fått på sin väg till arbetslivet, hur de har upplevt hjälpen och hur de har upplevt att gå från den gamla missbrukarrollen in i den nya rollen som f.d. LÄS MER