Sökning: "specialpedagogers perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden specialpedagogers perspektiv.

 1. 1. ”Och vad gör en sån, då?” - En studie om specialpedagogers och speciallärares olika yrkesroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristin Jarring; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; speciallärare; arbetsuppgifter; profession; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgång i en studie om specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter och yrkesroller. Anledning att studien genomförs är att författaren uppfattar att kollegor, både inom specialundervisning och andra inom skolan, ibland uppfattar de två yrkena som ett och samma. LÄS MER

 2. 2. Barn som utmanar : En studie kring möten och bemötande gentemot barn med utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Oskarsson; Malin Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötanden; handledning; relationellt perspektiv; stigmatisering; strategier och utmanande barn.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie berör ett specialpedagogiskt område som handlar om möten och bemötanden utifrån förskollärares och specialpedagogers perspektiv. Undersökningsmetoden bestod av så kallad self report då ett fysiskt möte inte var möjligt på grund av Covid-19. LÄS MER

 3. 3. “Elever med inkluderingsproblem” En studie om rektorer och specialpedagogers resonemang kring inkludering och särskilda undervisningsgrupper

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Svensson; Anneli Klintesten; [2020]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Inkludering; Kategoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Särskilda undervisningsgrupper;

  Sammanfattning : Vår förhoppning med studien är att bidra med ökad förståelse kring begreppet inkludering och hur elever i behov av särskilt stöd placeras i olika skolsammanhang och vad som ligger till grund för placeringen. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur rektorer och specialpedagoger inom olika skolformer resonerar kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Den talande tystnaden : Specialpedagogerna och de inåtvända barnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Withdrawal; special education; preschool; inclusion; sociocultural perspective; Inåtvändhet; specialpedagogik; förskola; inkludering; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers erfarenhet av inåtvända barn, även uppfattningar om faktorer som kan bidra till inåtvändhet, samt vilka strategier specialpedagoger förespråkar för att inkludera dessa barn i förskolan. Specialpedagogers upplevelser av normer och förväntningar berörs även. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med autism : "Hur vi kan undvika att barn blir kungar och drottningar i sina hem"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Sjödin; Elisabeth Stenlund; [2020]
  Nyckelord :autism; tidiga tecken; tidiga insatser; diagnos; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers erfarenheter av hur barn med autism upptäcks och vilka åtgärder de vidtar för att hjälpa och stötta barnet. Enligt förskolans styrdokument ska inte barn behöva en diagnos för att få det stöd och de resurser som deras speciella behov kräver. LÄS MER