Sökning: "språk kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden språk kvinna.

 1. 1. “Vi svenskar föder naturligt” En kvalitativ studie om utrikes födda kvinnors upplevelser av att föda barn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Faxerin; Stella Månevik; [2020-06-17]
  Nyckelord :förlossningsvård; bemötande; kultur; kommunikation; såråk; interpersonell relation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en ökad förståelse för utrikes födda kvinnorsupplevelser av att föda barn i Sverige. Studien grundar sig i kvalitativa intervjuermed sex kvinnor från olika länder som fött barn i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmakten – jämlikhetens förkämpe? : En kritisk diskursanalys av två multimodala reklamfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ida Johagen; [2020]
  Nyckelord :Försvarsmakten; könsdiskurs; multimodala texter; jämlikhet; reklam;

  Sammanfattning : Försvarsmakten lanserar varje år kampanjer för att rekrytera personal till sin verksamhet. Myndigheten har även jämställdhets- och jämlikhetspolitiska mål att förhålla sig till, där ett krav är att andelen kvinnor ska öka inom organisationens alla områden. LÄS MER

 3. 3. Den grammatiska kodningen av offer och förövare : En undersökning av tidningsartiklar före och efter #metoo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :active voice; passive voice; infinitive phrases; agent adverbial; rape; #metoo; aktiva satser; passiva satser; infinitivfraser; agentadverbial; våldtäkt; #metoo;

  Sammanfattning : I nyhetsrapporteringen om våldtäkter förekommer ofta passiva konstruktioner, som i följande exempel: Kvinna våldtogs. Genom att placera kvinnan i subjektsposition hamnar offret i strålkastarljuset istället för förövaren, särskilt i passiva konstruktioner utan agentadverbial. LÄS MER

 4. 4. Genus och sexualitet i läromedel : En jämförande analys av två gymnasieläromedel för svenska som andraspråk 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessika Herrán Stålenbring; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; svenska som andraspråk; gymnasiet; sexualitet; könsidentitet; genus; heteronormativitet; innehållsanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument är tydliga gällande inkluderande av samtliga elever oavsett sexualitet, kön eller eventuell könsöverskridande identitet. Med utgångspunkt i detta och de båda begreppen genus och könsroller var studiens syfte att undersöka hur genus, sexualitet och identitet framställs i två undersökta läromedel för svenska som andraspråk på gymnasiet (Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 samt Svenska som andraspråk 2 & 3). LÄS MER

 5. 5. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER