Sökning: "stress sjuksköterskor patientsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden stress sjuksköterskor patientsäkerhet.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av ett överbeläggningsstopp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Markgren; Ida Brycke; [2019-08-16]
  Nyckelord :Överbeläggning; överbeläggningsstopp; etisk stress; omvårdnad; patientsäkerhet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Sverige har en hälso- och sjukvård av god kvalitet och tillgänglighet förekommer allt oftare idag en platsbrist i slutenvården med överbeläggningar som följd. Bidragande faktorer anses vara Sveriges ökande befolkning och att medellivslängden ökar. LÄS MER

 2. 2. Komplexiteten av omvårdnadsarbetet med utlokaliserade patienter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Gerle; Matilda Lanner; [2019-08-01]
  Nyckelord :utlokalisering av patienter; patientsäkerhet; sjuksköterskors arbetsmiljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som ett resultat av en åldrande och mer multisjuk befolkning råder platsbrist inom slutenvården. Patienter förflyttas då till avdelningar med andra specialistområden. Utlokalisering leder till att sjuksköterskor tvingas vårda patienter med sjukdomstillstånd vilka sjuksköterskan kan ha bristande kunskap inom. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande åtgärder och hantering av arbetsrelaterad stress och posttraumatiskt stressyndrom hos sjuksköterskor på akutmottagningar : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniel Norell; Antonija Sten; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Arbetsrelaterad stress; Lidande; Patientsäkerhet; Posttraumatiskt stressyndrom;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Akutmottagningar är en psykiskt och fysiskt krävande arbetsplats med högt arbetstempo och belastning. Sjuksköterskor på akutmottagningar tenderar att utveckla arbetsrelaterad stress samt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). LÄS MER

 4. 4. Faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning på hälsocentraler : distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Åsa Bergman; Ivy Warnström; [2019]
  Nyckelord :Telefonrådgivning; kommunikation; patientsäkerhet; distriktssköterska; sjuksköterska; hälsocentral; enkätstudie; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Abstrakt Telefonrådgivning är ett snabbt växande område som involverar allt fler sjuksköterskor och distriktssköterskor. Särskilt på hälsocentraler är telefonrådgivning ett nytt och allt mer omfattande arbetsmoment. En god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan förstärka patientsäkerheten vid telefonrådgivning. LÄS MER

 5. 5. Schemalagd utbrändhet : Risker och konsekvenser med verksamhetsstyrd schemaplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emmie Edin; Johanna Nyman; [2019]
  Nyckelord :nurse; burnout; work environment; stress; sleeping problems; risk factors; sjuksköterska; utbrändhet; arbetsmiljö; stress; sömnproblem; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Sjukskrivning är vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Utbrändhet är en vanlig orsak till detta, dock finns det idag inte något konkret svar på varför. Inom den forskning som finns anges ofta sömnstörningar som en vanligt förekommande riskfaktor för både stress och utbrändhet. LÄS MER