Sökning: "student engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 649 uppsatser innehållade orden student engagement.

 1. 1. Sustainable Consumption Intention and Behavior of Chinese Consumers on Children’s Apparel: A Behavioral Reasoning Theory Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Yuan Gao; [2021]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Children s apparel; Intention-behavior gap; Behavioral reasoning theory; Pro-environmental beliefs and values; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis aimed to explore what factors influenced Chinese consumers’ sustainable consumption intention and behavior with regard to children’s apparel. Regarding sustainable consumption, numerous previous studies found consumers were becoming more environmentally conscious and showing positive attitudes towards sustainable consumption. LÄS MER

 2. 2. Funktionella lärare-elevrelationer: en balans mellan lärarens pedagogiska och personliga yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Felix Falk; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse gällande gymnasieelevers uppfattningar kring lärare-elevrelationer. De frågeställningar som formulerades för studien var följande:  Hur uppfattar och beskriver gymnasieeleverna funktionella respektive dysfunktionella lärare-elevrelationer?  Vilka faktorer anser gymnasieeleverna kan påverka lärare-elevrelationer?  Vilka uppfattningar kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom personliga lärare-elevrelationer finns bland gymnasieeleverna?  Metod Denna studie hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever från tre olika städer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. The struggle of staying young: How heritage brands can utilize cobranding as a way to rejuvenate.

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronika Lindner; Lovisa Idberg; Oskar Hoff; Guillaume Decombe; [2021]
  Nyckelord :Brand Heritage; Heritage Brands; Rejuvenation; Co-branding; Brand Stewardship; Novelty Brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to investigate how co-branding can be utilized by heritage brands to rejuvenate. The aim is to develop the current understanding of how heritage brands engage in co-branding and the motives for rejuvenating the brand. LÄS MER

 4. 4. Consumer participation in environmental brand activism on Instagram: A case study of consumers use of hashtags in relation to Oatly's Swedish campaign Ditch Milk.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rebecca Arfwedson; [2021]
  Nyckelord :Environmental brand activism; consumer hashtag activism; Instagram; social semiotics; self-branding; networked branding; consumer engagement; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmental brand activism has become a strategy applied by many brands to engage and take a stand in the issue of climate change. The aim is to spur a debate and spark an interest and collective action among the consumers (Sarkar & Kotler, 2018). LÄS MER

 5. 5. Sex-och samlevnadsundervisningens innehåll,upplägg och genomförande som en del avskolans socialiseringsroll : En studie från elevernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lindgren Karlsson; Anna Brandt; [2021]
  Nyckelord :Sex and relationship education; primary school; student perspective; socialization; queer theory and norms;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay that deals with students' experience of primary school sex andrelationship education. The purpose was to gain new knowledge into how students in theirfirst year of high school experienced primary school sex education about sexuality, consentand relationships in terms of both its form and content, with a hope to contribute knowledgethat may be relevant to the school's actors who from 2022 will implement new curriculumchanges. LÄS MER