Sökning: "syfte med läsläxa"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden syfte med läsläxa.

 1. 1. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. De lär sig inte bara läsa, med läsläxa lär de sig också vad läsning är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Oskarsson; Amanda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Den magiska kulan; Förstagluttarna; Innehållsfrågan; Läsförmåga; Läsläxa; Läxor; Skriftspråkliga aktiviteter; Sociokulturellt literacyperspektiv; Stjärnsvenska;

  Sammanfattning : Uppdraget som lärare innebär bland annat ett åliggande att skapa en undervisning som ger elever förutsättningar att utveckla läsförmågan. Med denna studie åskådliggör vi vilka möjligheter eleverna fås till detta genom läsläxan. LÄS MER

 3. 3. Läsläxa - ett pedagogiskt verktyg? : En studie som belyser lärarperspektiv och föräldraperspektiv i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Läsläxa; lärande; vårdnadshavare; samverkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett lärar-och ett föräldraperspektiv undersöka hur föräldrar och lärare uppfattar läxor i ämnet svenska. Studien bygger på åtta e-postintervjuer med lärare i åk 1-4 och tre med föräldrapar. Resultatet visar att det finns både fördelar och nackdelar med att ge läsläxa. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i årskurserna F-3 : Sex lärare resonerar om högläsningensbetydelse för elevers språkutveckling.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cathrine Wikström; [2018]
  Nyckelord :reading aloud; reading comprehension; reading strategies; Högläsning; läsförståelse; lässtrategier;

  Sammanfattning : Inledning: Svenska elevers läsförståelse är ständigt ett aktuellt ämne och i studien undersökslärares syn på sin egen samt elevers högläsning. Läsförståelsens innebörd har ökat i takt medsamhällets krav på att människor ska kunna läsa olika slags texter för olika tillfällen. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i läsförståelse : En studie om hur förstelärare i svenskämnet arbetar med läsförståelse i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Vendela Carlsson; [2016]
  Nyckelord :reading comprehension; reading strategies; modeling; discussion; primary school; läsförståelse; läsförståelsestrategier; modellering; samtalets betydelse; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att läsförståelsen bland svenska elever har försämrats det senaste decenniet (Skolverket, 2012), vilket är en trend som måste vändas. Föreliggande arbete har som syfte att kritiskt granska hur tre förstelärare inom svenskämnet arbetar med läsförståelse i årskurs 1-3. LÄS MER