Sökning: "symtomlindring i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden symtomlindring i palliativ vård.

 1. 1. Patienters upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Tyrenius Hannah; Saga Hilding; [2024]
  Nyckelord :Hemmet; Livskvalitet; Palliativ vård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är den vård som initieras när kurativ vård inte längre anses meningsfull. Den palliativa vården syftar till att bibehålla patientens livskvalitet, stödja patienten och anhörig samt symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Bara en chans att göra rätt : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ omvårdnad i livets slutskede inom slutenvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Enocksson Svensson; Evelyn Wanner; [2024]
  Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterska; slutenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ omvårdnad bygger på ett förhållningssätt som definieras av en helhetssyn på människan och vilar på de fyra palliativa hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd. Behovet av palliativ omvårdnad väntas öka i takt med en åldrande befolkning och tillgång till förbättrad sjukvård och effektivare behandlingar. LÄS MER

 3. 3. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 4. 4. VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Blixt; Emma Kajbic; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn i livets slutskede; hanterbarhet; pediatrisk palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER