Sökning: "underlåtenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet underlåtenhet.

 1. 1. Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda bolag : En analys av EU:s hållbarhetsredovisningsdirektiv mot bakgrund av svenska statligt ägda bolags hållbarhetsredovisningar år 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christina Åqvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; state-owned enterprises; CSR; corruption; Redovisning; hållbarhetsredovisning; korruption; riskidentifiering; CSR; hållbart företagande; socialt ansvar; statligt ägda bolag; statliga bolag; Sustainability report; Corruption; State-owned enterprises;

  Sammanfattning : CSR och hållbart företagande är traditionellt sett flexibelt hållna begrepp som företag uppmuntras att arbeta med på eget initiativ. Med vägledning av internationella standarder uppmuntras företag minimera negativa konsekvenser som deras verksamheter kan generera. LÄS MER

 2. 2. En varmare planet - ett kvinnoproblem: Kvinnors möjlighet att få skydd från klimatrelaterade katastrofer genom flyktingstatus alternativt den miljörättsliga principen om "Common But Differentiated Resposibilities"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Andreasson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; klimatförändringar; migration; kvinnor; intersektionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration is a considerable, as well as an inevitable, consequence of climate change. As the frequency and dimension of climate change events increase, climate induced migration will increase as well. Not all states have contributed equally to the anthropogenic climate change, nor do they face the same risks connected with it. LÄS MER

 3. 3. Hypotetiska händelseförlopp - Om åberopande och bevisning av det som inte har hänt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Fäldt; [2018]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; processrätt; civilrätt; civil procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generellt sett gäller tvister vad som har inträffat i verkligheten och parternas faktaberättelser består av faktiska omständigheter. Vilken betydelse som en omständighet får för utgången av en tvist avgörs av vilken processrättslig kategori som omständigheten hänförs till. LÄS MER

 4. 4. Auktoriserade revisorers vanligaste brister vid revisionsmisslyckande. : En kvalitativ studie med kvantitativa inslag av disciplinärenden som Revisorsinspektionen granskat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Roth; Pamela Said; [2018]
  Nyckelord :Revisionsmisslyckande; revisionsberättelse; revisor; revisionsbrister; disciplinärenden; Revisorsinspektionen.;

  Sammanfattning : Revisorer har en viktig funktion i samhället där de med professionell skepticism ska säkerställa att företagets räkenskaper sköts utefter de lagar och regler som fastställts. Därför är det viktigt att se till att revisorer inte förfar oredligt genom tillsyn och kvalitetskontroller av bland annat Revisorsinspektionen. LÄS MER

 5. 5. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER