Sökning: "uppsats diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 1352 uppsatser innehållade orden uppsats diskussion.

 1. 1. De som kunde kommit före oss : En inblick i den historiska romanen genom en karaktärsanalys av Jan Guillous Brobyggarna och Vilhelm Mobergs emigrantepos.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Ahl; [2024]
  Nyckelord :Jan Guillou; Brobyggarna; Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Sista brevet till Sverige; Den historiska romanen;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag undersöka den historiska romanen som koncept genom en karaktärsanalys av fyra romaner av Vilhelm Moberg: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, samt en av Jan Guillou: Brobyggarna. Dessa romaner är alla uppbyggda kring karaktärer som besitter mycket beslutsamhet och kampvilja, även om Jan Guillous karaktärer uppvisar kvaliteter som oftare associeras med superhjältar. LÄS MER

 2. 2. Kommunalisering av skolan - En argumentationsanalys om den svenska skolans kommunalisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Fyhn Unander-Scharin; Adrian Ekvall; [2024]
  Nyckelord :Kommunalisering; skolan; argumentationsanalys; WPR-analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en diskussion förts om kommunaliseringen av den svenska skolan. Studien använder sig av en argumentationsanalys på både dåtida och nutida argument om kommunaliseringen samt kartlägger skolans förändring som ägde rum 1991. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa som ett självständigt rekvisit : Ett stärkt barnrättsperspektiv vid upphörande av tvångsvård som beretts i familjehem med stöd av 2 § LVU?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Malin Öberg; [2024]
  Nyckelord :Barnets bästa; självständigt rekvisit; barnrättsperspektiv; kontinuitet; kontinuitetsprincipen; LVU; tvångsvård; miljöfall; upphörande; 2 § LVU; 21 § LVU; familjehem; flyttningsförbud; vårdnadsöverflyttning; Barnkonventionen; Europakonventionen;

  Sammanfattning : Lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, är den lag i svensk rättsordning vilken reglerar tvångsvård av barn och unga. Under de senaste decennierna har lagen kontinuerligt varit föremål för diskussion och omarbetning, inte sällan i syfte att låta lagen i större utsträckning genomsyras av ett barnrättsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Shame of missing out”, det nya FOMO : En kvalitativ intervjustudie om hur känslor hos unga kvinnor upplevs när influencers uppmanar till konsumtion på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alice Klevfors; Nilsson Isabell; [2024]
  Nyckelord :Impulsive consumption; FOMO; SOMO; influencer marketing; relationship building; Instagram; emotions; qualitative interview study; thematic analysis; young women; Sweden; Impulsiv konsumtion; FOMO; SOMO; influencer marketing; relationsskapande; Instagram; känslor; kvalitativ intervjustudie; tematisk analys; unga kvinnor; Sverige;

  Sammanfattning : With the increasing trust and power of influencers on social media, more research and information are needed on how influencers affect the emotions of their followers. The climate that exists on social media today contributes to calls for unsustainable consumption, which is something that influencers in particular contribute to. LÄS MER

 5. 5. When Flying is Inevitable : How international companies and business travelers can contribute to the transformation towards a future of sustainable aviation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Frida Sjöström; [2024]
  Nyckelord :Carbon Neutral; Business aviation; Sustainable Aviation; Sustainable Strategy; Sustainable Aviation Fuel; Hydrogen; Electric; Switzerland; Technology-Push; DemandPull.; Koldioxidneutralt; affärsflyg; hållbart flyg; hållbar strategi; hållbart flygbränsle; vätgas; elflyg; Schweiz; Technology-Push; Demand-Pull;

  Sammanfattning : This thesis emerged from a question that had been repeating itself in my head for a long period of time: If myself and the rest of the world face the fact that we are likely to keep flying for years to come for reasons somehow considered valid, how can we at the same time still contribute efficiently to achieving a more sustainable future of aviation? Based on this dilemma and focusing on the factor of impact, an actor with the power of creating a larger impact than a single individual was firstly identified. This actor also provides the perspective used in this thesis. LÄS MER