Sökning: "vad är en grupparbete"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden vad är en grupparbete.

 1. 1. ”Jag får försöka tills det går”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Erika Bettinger; Malin Jonsson; [2021-02-08]
  Nyckelord :motivation; grundsärskolan; elevperspektiv; sociokulturella perspektiv; KASAM; medbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom elevperspektiv synliggöra faktorer som främjar elevers drivkraft och motivation till skolarbete och lärande i grundsärskolan årskurs 7-9. Forsknings-frågor: Vad anser eleverna ger dem motivation i sin skolvardag? Vilka inre och yttre faktorer lyfter eleverna fram som betydelsefulla för sin motivation i undervisningen? Vilken betydelse anser eleverna att lärare har för deras motivation och lärande?Teori: Teoretisk inramning för studien är sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares syn på grupparbete som arbetsform : en kvalitativ studie om lärares erfarenheter av grupparbete i ämnet matematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anas Sharif; Hanan Azzam; [2021]
  Nyckelord :grupparbete; matematik; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract   Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för grupparbete som arbetsmetod i matematikundervisningen i årskurserna 7–9. Vårt intresse är riktat mot hur matematiklärare upplever grupparbete som arbetsmetod och hur de ser på grupparbetets potential för vad gäller kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling inom SO-undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Shala; Linda Shala; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; nyanländ; modersmålsundervisning; SO-undervisning; språkkunskaper; språkutveckling; ämnesbegrepp; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Migrationskrisen som inträffade hösten år 2015, flydde över en miljoner människor till Sverige för att söka asyl på grund av oroligheter i hemlandet (Utredningen om migrationsmottagandet, 2015). Sedan den stora migrationskrisen i Sverige år 2015 har många människor under de senaste åren invandrat till Sverige. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande som inlärningsmetod för att öka elevers motivation i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fabio Maruotti; Victor Sand; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; Matematik; Motivation; Unga elever; Grupparbete;

  Sammanfattning : Utifrån våra egna erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) märkte vi attarbetssätt och arbetsformer spelar en viktig roll för att skapa motivation hos eleverna. Vårtintresse fångades av de metoderna som vilar på samspelet mellan eleverna. LÄS MER

 5. 5. Kan du hålla när jag sågar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonathan Eriksson; Pontus Valtersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En grundläggande del i en lärares uppdrag är att skapa förutsättningar som frambringar det bästa hos eleven. Det fordrar att läraren har kunskap om vad det finns för olika arbetsmetoder att använda sig av i sin undervisning, samt hur dessa verkar. I slöjdundervisningen förkommer arbetsmetoden grupparbete i låg utsträckning. LÄS MER