Sökning: "vad är inlåsningseffekt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är inlåsningseffekt.

 1. 1. Nivågruppering - Vad är dess för- och nackdelar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therése Larsson; [2018]
  Nyckelord :inlåsningseffekt; matematik; nivågruppering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Oskäliga avtalsvillkor i aktieägaravtal - En studie av hur 36 § avtalslagen tillämpas på överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Westberg; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; associationsrätt; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktieägaravtal är ett avtal mellan ägare i aktiebolag vilket reglerar rättigheter och förpliktelser som är förenade med aktieägandet. Det är i grunden ett vanligt avtal men skiljer sig från avtal i allmänhet genom att det rör aktiebolagsrättsliga frågor. LÄS MER

 3. 3. "Jag kan nog tycka att det är slöseri med en sån person som mig..." : Utmattningsdeprimerades behov av studie- och yrkesvägledning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Christine Karlsson; Helena Beckman; [2010]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning Inlåsningseffekt Arbetsliv Utmattningssyndrom Utmattningsdepression;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa om och på vilket sätt som en grupp människor meddiagnos utmattningssyndrom/utmattningsdepression har fått eller kommit i kontakt med studieochyrkesvägledning strax innan och en bit in i sin sjukskrivningsperiod. För att få svar på dettaså genomfördes sex intervjuer som en kvalitativ studie. LÄS MER

 4. 4. Framskjuten beskattning vid andelsbyten - vad gäller egentligen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Westh; [2008]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar andelsbytesreglerna avseende den framskjutna beskattningen för fysiska personer. Detta är ett regelsystem som genomgått många ändringar på senare tid och det omgärdas av vissa oklarheter gällande konsekvenser av dess tillämpning. LÄS MER

 5. 5. UTBYTBAR ELLER VÄLBETALD?EN STUDIE OM BEROENDEFÖRHÅLLANDENS PÅVERKAN PÅ LÖN OCH RÖRLIGHET

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olga Shalabodova; Linda Wilén; [2007]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; beroende; lön; lönespridning; rörlighet;

  Sammanfattning : Svenska modellen förknippas ofta med en relativt liten lönespridning som dock har ökat sedanslutet av 1980-talet. Samtidigt pågår det en samhällsdebatt om huruvida ökad lönespridning ärnågot vi ska acceptera för eller försöka motverka. LÄS MER