Sökning: "vad är tematik"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden vad är tematik.

 1. 1. ”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Barbro Källeskog-Österlund; [2020-10-19]
  Nyckelord :kvalitativ studie; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerad intervju; sfi; skönlitteratur; litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Meningsfulla drömmar : En undersökning av drömsekvensers tematiska funktion ifilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mimi Dahlén; [2020]
  Nyckelord :tematik; självförverkligande; drömmar; funktion; alternativa världar; intertextualitet; karaktärsutveckling; La La Land; The Shape of Water;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur ett komplext berättarverktyg som drömsekvenserkan användas för att förstärka och förtydliga en films tema. Filmerna som analyseras är La LaLand (2016) och The Shape of Water (2017). LÄS MER

 3. 3. Belöningarnas dragkraft : En undersökning om spelares val av loot-lådor i relation till hur grafik och ljud samspelar i ett digitalt 2D-plattformssspel [!]

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Klara Asklund; Alexander Larsson; [2020]
  Nyckelord :Loot-lådor; gambling; färgassociationer; belöning; ljudassociationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en spelares val av loot-lådor i ett 2D-plattformsspel i relation till grafik och ljud. Undersökningen studerar om det finns specifika kopplingar mellan auditivt och/eller grafiskt uttryck till en spelares preferenser. LÄS MER

 4. 4. Bortom skyltfönstret den levande döden : En undersökning av relationen mellan Karin Boyes Astarte och T.S. Eliots The Waste Land

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :John Gibe; [2020]
  Nyckelord :Astarte; Karin Boye; The Waste Land; T.S. Eliot; Det öde landet; Modernitet; Modernism; Caroline Haux; Gunilla Domellöf; Staden; Krig; Trauma; Våld; Fruktbarhet; Masskultur; Naturens död; Guds död; Kärlekens död; Mytisk metod; Fiskarkungen; Viola; Gabrielle McIntire; Richard Badenhausen; David Chinitz; Julia Daniel; Lyndall Gordon; Spencer Morrison; Rachel Potter; Jean-Michel Rabaté; Eve Sorum; Barry Spurr; David Sugimoto.;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar relationen mellan Karin Boyes Astarte och T.S. Eliots The Waste Land, särskilt med avseende på modernistisk tematik och med avstamp i tidigare forskning som kommenterat relationen mellan verken, främst Gunilla Domellöfs och Caroline Hauxs. LÄS MER

 5. 5. C.S. LewisKung Caspian och skeppet Gryningen –En komparativ studie mellan boken och filmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :Narnia; C.S. Lewis; comparative analysis; movie; book; adaption; education; Narnia; C.S. Lewis; komparativ analys; film; bok; adaption; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra C.S. Lewis bok Kung Caspian och skeppet Gryningen och filmen med samma namn för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan båda medierna. En narrativ analys och en komparativ analys har genomförts. LÄS MER