Sökning: " meningsfull fritid"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden  meningsfull fritid.

 1. 1. Copingstrategier för att motverka empatitrötthet inom socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om hur socialarbetare påverkas av ett klientnära arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Neij; Ester Bäcklund; [2021]
  Nyckelord :Social work; coping strategies; compassion fatigue; resilience and stress. Socialt arbete; copingstrategier; empatitrötthet; resiliens och stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims at investigating what coping strategies social workers who work close to clients use to deal with possible compassion fatigue and stress that the work may entail. Further, we want to observe how the concept of resilience is important for their well-being. LÄS MER

 2. 2. Äldre elever i fritidshem : En kvalitativ intervjustudie om faktorer som påverkar att elever går kvar i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Merdin Kojic; Rober Youkhana; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; äldre elever; meningsfull fritid; fritidslärare; delaktigheter; inflytande; aktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och undersöka fritidslärarnas uppfattningar om varför äldre elever väljer att fortsätta på fritidshemmet. Studien utgår ifrån kvalitativ metod och data samlades in genom intervjuer med sex respondenter där intervjusvaren har analyserats tematiskt. LÄS MER

 3. 3. "När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet." : En undersökning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Eng; Sabina Isil; [2020]
  Nyckelord :afterschool program; meaningful leisure-time; quality; systematic quality development work; curriculum; fritidshem; meningsfull fritid; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; läroplan;

  Sammanfattning : This study is based on previous quality reviews of the afterschool program and previous research that points to a problem in the businesses. The problem consists of deficiencies in planning, developing and evaluating the activities of the afterschool program, which means systematic quality work. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av Compassion fatigue : En systematisk litteraturstudie: ur sjuksköterskors perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Lindahl; Wijkander Malin; [2020]
  Nyckelord :Empati; medlidande; sjuksköterskor; vårdrelation; utmattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att befinna sig i ett vårdande sammanhang kan bidra till upplevelsen av rädsla, oro och sårbarhet för patienter. Samtidig upplever patienter att förekomsten av en vårdrelation har en betydelse för upplevelsen av välbefinnande och tillfrisknande. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet och inflytande : En kvalitativ studie om hur fritidshemspersonal skapar och upprätthåller elevers delaktighet och inflytande i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Lindström; Malin Flakstad; [2020]
  Nyckelord :democratic capabilities; After-School Centers; democratic forums; children s perspective; child perspective; influence; participation; demokratiska förmågor; fritidshem; demokratiska forum; barnperspektiv; barns perspektiv; inflytande; delaktighet;

  Sammanfattning : Based on the After-School Centers governing documents, the activities must stimulate the pupil’s development and learning and offer meaningful leisure time. A prerequisite for the pupils to experience meaningfulness is that they are made involved and have an influence on the design of the activity. LÄS MER