Sökning: "barnfattigdom"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet barnfattigdom.

 1. 1. Barnets bästa - vad är det? Barnperspektivet vid beslut om ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Viklund; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektivet; barnets bästa; barnfattigdom; ekonomiskt bistånd; socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur barnperspektivet hanteras och beaktas när socialtjänsten beslutar om ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare med barn under arton år. Rapporter har visat på en bristande dokumentation av barnperspektivet i socialtjänstens utredningar samt att det saknas riktlinjer för hur socialsekreterare ska bedöma utifrån principen om barnets bästa. LÄS MER

 2. 2. Grundskolerektorers erfarenheter och uppfattningar kring arbetet med att möta barnfattigdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Christine Åberg; [2020]
  Nyckelord :Child poverty; Primary school; Compensatory assignment; Equality.; Barnfattigdom; Grundskola; Kompensatoriskt uppdrag; Likvärdighet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate the primary school principals' experiences and perceptions regarding the work to manage child poverty. Semi-structured qualitative interviews were conducted by meaningful selection of four principals at municipal primary schools. LÄS MER

 3. 3. Vi kan faktiskt ge ett val : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers syn på skolans ansvar och insatser i förhållande till barnfattigdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Ekström; Malin Thornell; [2019]
  Nyckelord :barnfattigdom; skola; medborgarskap; KASAM; empowerment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how school counsellors at schools in low-socioeconomic areas in Malmö act and work in relation to child poverty and how they reflect on the school’s responsibility regarding child poverty. The method chosen for this study was qualitative research method with semi structured interviews with eight school counsellors from seven different schools. LÄS MER

 4. 4. Barnfattigdomen och dess konsekvenser - ett folkhälsoproblem. En litteraturbaserad studie med ett barnrättsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018-09-20]
  Nyckelord :Barnfattigdom; barn; ungdomar; ekonomisk utsatthet; effekter; Child poverty; child; adolescence; economic vulnerability; effects;

  Sammanfattning : Background: Child poverty is a globally extensive issue that was first brought up within the Swedish public sector in the early 1990’s. The income gap in Swedish increases and recent surveys show that 12 per cent of Swedish children live with financial vulnerability. LÄS MER

 5. 5. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER