Sökning: "ålder språkbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ålder språkbruk.

 1. 1. En studie om svordomar. : Svordomars utveckling och användningsfrekvens.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; språkbruk; tabuord; engelska svordomar; fult språk; kraftuttryck;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av den språkliga varieteten svordomar, vilken svordomskategori som används mest, skillnaden på hur de olika åldersgrupperingarna svär samt notering om en eventuell ökning av dessa på radio, TV samt vissa sociala medier. Syftet inkluderar även en historisk aspekt på individnivå, i huruvida användandet av svordomar förändras från tonårstiden till informanternas nuvarande ålder. LÄS MER

 2. 2. "Om man skriver dem istället för de så flyger jag i taket" : på spaning efter språkpolisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Elin Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :språkriktighet; språkriktighetsfel; språkfel; språkpolis; policing; språkbruk; språkattityd; språknormer;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt om särskilda grupper av människor reagerar starkare än andra på språkriktighetsfel. Jag har undersökt om det finns ett samband mellan ålder, kön, utbildning och språkattityder, och hur en person reagerar på språkriktighetsfel i skrivet språk. LÄS MER

 3. 3. Handikappad – en diskriminerande benämning? : En kritisk diskursanalys om hur personer med funktionsnedsättningar språkligt konstrueras på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniella Ås; [2016]
  Nyckelord :språk och diskriminering; språkförändringsprocesser; ableism; kritisk diskursanalys; personer med funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Detta är en språkvetenskaplig studie med avsikt att belysa aspekter av det språkbruk som kan tänkas ha inflytande på föreställningen om personer med funktionsnedsättningar. Genom kritisk diskursanalys med utgångspunkt i ableismen studeras hur olika ord för att benämna personer med funktionsnedsättningar förekommer och diskuteras på internet samt hur språklig diskriminering eventuellt kan urskiljas. LÄS MER

 4. 4. Språkval i Europaparlamentet : En comparativ studie av de nordiska parlamentarikernas språkbruk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Célestine Comtois; [2016]
  Nyckelord :EU; parlamentet; nordiska ledamöter; språkval; engelska;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att problematisera hur de nordiska EU-ledamöternas språkaktivitet ser ut när de gör inlägg i EU-parlamentet, vilka språk de använder förutom sitt modersmål och varför de i så fall väljer bort sitt modersmål samt vilka faktorer som medför att språkbruket påverkas. Tidigare forskning om språkval i EU-parlamentet och intervjuer av svenska EU-ledamöter om deras språkanvändning utgör en teoretisk kärna. LÄS MER

 5. 5. Repetitioner i barnriktat tal under det första levnadsåret

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Stina Andersson; [2015]
  Nyckelord :Repetitions; child-directed speech; language acquisition; the child’s first year; Repetitioner; barnriktat tal; språkutveckling; första levnadsåret;

  Sammanfattning : En hög andel repetitioner är ett av de utmärkande dragen i barnriktat tal. Tidigare forskning har visat att andelen repetitioner i barnriktat tal varierar beroende på barnets ålder. Dessutom tyder forskningen på att repetitioner i barnriktat tal kan vara främjande för språkutvecklingen. LÄS MER