Sökning: "överavskrivningar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet överavskrivningar.

 1. 1. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 2. 2. Koncerngemensamma kostnaders roll för spärrbeloppet : En studie av Avräkningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Christina Theoander; [2009]
  Nyckelord :Överavskrivningar Avräkning Spärrbelopp;

  Sammanfattning : The subsidiary company of Swedish Match AB called Intermatch Sweden AB has submitted a claim to RegR for them to change the notification of SRN, regarding the company’s settlement of foreign tax. To make the matter clear Intermatch Sweden AB has pointed out that they consider deductions for depreciations not to have an effect on the foreign income when the amount to settle is calculated. LÄS MER

 3. 3. Obeskattade reserver : Har en förändring kring användandet och dynamiken mellan periodiseringsfonder och överavskrivningar inträffat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mathias Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :excess depreciation; tax allocation reserves; untaxed reserves; appropriations and deficit in activity; Överavskrivningar; periodiseringsfonder; obeskattade reserver; resultatjusterande verktyg; underskott i verksamheten;

  Sammanfattning : Syfte:År 2005 infördes en ny lag, att företagen som gjorde avsättningar till periodiseringsfonder var tvungna att beskatta en schablonintäkt som erhölls från de gjorda avsättningarna. Problemet som uppsatsen berör är huruvida användandet av överavskrivningar hade förändrats efter att lagen tillkom för periodiseringsfonder jämfört med tidigare. LÄS MER

 4. 4. Räntebeläggning av periodiseringsfonder

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabeth Iwahr; Maria Henriksson; Malin Åkesson; [2006]
  Nyckelord :Periodiseringsfond; Räntebeläggning; Grundad Teori; Reserver; Skatt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Åsikterna om periodiseringsfonden har ändrats från att före räntebeläggningen varit mycket positiva till att bli mindre positiva. De intervjuade tror att en följd av lagändringen blir att företagen kommer att sätta av mindre pengar till periodiseringsfonder och istället använda sig av överavskrivningar då det är möjligt. LÄS MER

 5. 5. Bolagsskatt - hur svenska företags effektiva skattesats kan påverkas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Brandt; [2003]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid en diskussion om nivån på den svenska bolagsskatten är det av stor vikt att avgöra huruvida diskussionen rör den nominella eller den effektiva skattesatsen. Den nominella skattesatsen uppgår till 28 procent och återfinns i 65 kap. 14 § IL. LÄS MER