Sökning: "Berggren Amanda"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Berggren Amanda.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med stomi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofie Gustafsson; Berggren Amanda; [2019]
  Nyckelord :Stomi; upplevelser; anpassning; livskvalitet; dagligt liv; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstrakt Många personer lever med tillfällig eller kronisk stomi och i Sverige finns ungefär 43000 personer med stomi i någon form. Att få en stomi innebär en stor livsförändring och de drabbade bär på en mängd upplevelser och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Användning av styrsystem i skolan : en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Berntsson; Jenny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; management control systems; management; workload; school system; Verksamhetsstyrning; styrsystem; styrmedel; arbetsbelastning; skolväsendet;

  Sammanfattning : Titel: Användning av styrsystem i skolan - en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning Författare: Amanda Berntsson och Jenny Karlsson Handledare: Eva Berggren Nivå: Kandidatuppsats 15 HP, Företagsekonomi, Verksamhetsstyrning, VT 2018 Problembakgrund: År 2035 förväntas det råda en brist på 79 000 lärare i Sverige. Samtidigt är cirka hälften av lärarna alltid eller ofta stressade på jobbet och är tvungna att arbeta på sin fritid då arbetstiden inte räcker till. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med typ 1-diabetes : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Berggren; Amanda Johansson; [2016]
  Nyckelord :typ 1-diabetes; barn; föräldrars upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stora Södergatan : communicating a street´s potential through site reading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Berggren; Elouise Le Veau; [2014]
  Nyckelord :site; representation; site specificity; site reading; urban design; urban planning; lund; framework; street;

  Sammanfattning : In urban planning and design today interventions tend to take place in already existing areas and inevitably effect also surrounding areas. The many parties involved in any change leads to a demand for a shared language around these areas. LÄS MER

 5. 5. Barns rörelsefrihet i en stad - en fallstudie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Amanda Berggren; [2012]
  Nyckelord :barn; rörelsefrihet; planering; skolvägar; Malmö; trafik; triangulering ;

  Sammanfattning : Med rörelsefrihet skapas förutsättningar för ett hälsosamt och aktivt liv för barn. Med chans att påverka och att uttrycka sin mening skapas förutsättningar för ett socialt hållbart liv. LÄS MER