Sökning: "skogsindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet skogsindustri.

 1. 1. En väsentlig hållbarhetsredovisning : En innehållsanalys av hållbarhetsredovisningen inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Pålsson; Anna Tour; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Report; GRI; Global Reporting Initiative; Materiality; Materiality analysis; Law regulation; Forest industry; Hållbarhetsredovisning; GRI; Global Reporting Initiative; Väsentlighet; Väsentlighetsanalys; Lagreglering; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hållbarhetsredovisningens väsentlighet över tid innan hållbarhetsredovisning var obligatorisk (2013) och efter att den blev obligatorisk (2020). De tio valda hållbarhetsredovisningarna återfinns bland de fem största företagen i den svenska skogsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Långsiktigt hållbar utveckling inom nordisk skogsindustri : En kvalitativ studie av varuproducerande företag som använder sig av råvaran trä

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Jakobsson; Jennifer Stenmark; [2021]
  Nyckelord :Business sustainability; sustainable development; Nordic forestry; stakeholders; sustainability goals; value creation; Hållbart företagande; långsiktigt hållbar utveckling; nordisk skogsindustri; intressenter; hållbarhetsmål; värdeskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Diskussionen kring huruvida företag är hållbara och bidrar till en hållbar samhällsutveckling är mer aktuell än någonsin. Tidigare studier pekar på vikten av att uppnå ett företagande som går i linje med en långsiktigt hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER

 4. 4. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Albin Nyström; Anders Nytell; [2020]
  Nyckelord :ekoeffektivitet; GRI; miljömålsrapportering; miljönytta; skogsindustri; eco-efficiency; environmental reporting; environmental benefits; forestry; GRI;

  Sammanfattning : Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna. En hållbarhetsrapport ska ge information om företagets arbete med hållbarhetsfrågor och dess påverkan på den värld det verkar i. LÄS MER

 5. 5. Ensuring legitimacy trough CSR communication in the biobased sector

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ludvig Essebro; [2020]
  Nyckelord :business ethics; corporate responsibility; corporate sustainability; forest sector; SDG; sustainability; sustainability reporting; affärsetik; företagssansvar; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling; skogsindustri; skogssektor;

  Sammanfattning : The importance of corporations in sustainable development has increased. With augmented expectations of responsibility from the general public, the corporation may be obligated to engage in corporate sustainability to obtain legitimacy and a social license to operate. LÄS MER