Sökning: "Biotop"

Visar resultat 16 - 20 av 38 uppsatser innehållade ordet Biotop.

 1. 16. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Mattsson; [2016]
  Nyckelord :djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Sammanfattning : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. LÄS MER

 2. 17. Ett hållbart avtryck : om landskapsarkitekters gestaltning för minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Pärli; [2016]
  Nyckelord :biologisk mångfald; begränsad klimatpåverkan; ekosystemtjänster; biotop; hållbar utveckling; miljökvalitetsmål; artrikedom;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar hur privat anställda landskapsarkitekter kan designa utemiljöer för att bidra till minskade utsläpp av koldioxid och ökad biologisk mångfald, i enlighet med miljökvalitetsmålen ”Begränsad Klimatpåverkan” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Frågeställningarna studien svarar mot är huruvida det finns några gestaltningsgrepp som kan bidra till att vända den negativa utvecklingstrenden för de två specifika kvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”, samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. LÄS MER

 3. 18. Biologisk mångfald : från gammal kyrkogård till nyanlagd minneslund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marie Britzne; [2016]
  Nyckelord :begravningsplats; biodiversitet; biotop; kyrkogård; spridningskorridor;

  Sammanfattning : Sverige har undertecknat FN-konventionen Convention on Biological Diversity, vars övergripande mål är att bevara den biologiska mångfalden. Landet har flera nationella miljömål och åtgärdsprogram för att skydda växter, djur och deras habitat. LÄS MER

 4. 19. Inventering av skyddsvärd biotop med hjälp av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Adam Nilsson; [2015-05-18]
  Nyckelord :basiphilous pine forests; calochrous forest; Böda; ecopark; The Species Observation System; GIS; kalktallskogar; Böda ekopark; Öland;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2015.... LÄS MER

 5. 20. Pollinering av tvåhjärtbladiga växter utanför hagmarker i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kristoffer Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the spillover effects of diversity in insect pollinated plants in the vicinity of semi-natural grasslands, if the biodiversity in plants is increased as a result of being close to pastures and if a local environmental support has an effect on its surroundings. As agricultural intensification reduces biodiversity and contributes to habitat degradation, studies on the effects of semi-natural grasslands on the landscape will increase in importance. LÄS MER